25 pytań z budownictwa z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
25 pytań z budownictwa z odpowiedziami - strona 1 25 pytań z budownictwa z odpowiedziami - strona 2 25 pytań z budownictwa z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

Całość ma 11 stron. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: ewolucja polskiego prawa budowlanego, prawo o zabudowie, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, proces budowlany, cywilnoprawny aspekt procesu budowlanego, zasady stosowania przepisów prawa budowlanego, klasyfikacja podmiotów procesu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego, kwalifikacje zawodowe osób o funkcjach technicznych w procesie budowlanym, prawa i obowiązki uczestników w procesie budowlanym, odpowiedzialność zawodowa uczestników procesu budowlanego, zakres i formy nadzorczych rozstrzygnięć, organy państwowego nadzoru budowlanego, nadzór budowlany, ewolucja organizacji państwowego nadzoru budowlanego, organizacyjna struktura państwowego nadzoru budowlanego, zasady wykonania nadzoru budowlanego, rola skargi w procesie budowlanym, tryb i środki postępowania egzekucyjnego w procesie budowlanym, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, katastrofa budowlana, warunki konieczne do przystąpienia do procesu budowlanego, przeniesienie pozwolenia na budowę, wstrzymanie robót budowlanych, miejsce w systemie prawnym prawa budowlanego

1 Zarys ewolucji polskiego prawa budowlanego.
Początków pr.bud. można dopatrywać się w normach kształtujących zabudowę i architektoniczno-budowlane zagadnienia, w regulaminach bud obowiązujących w średniowieczu. Pr.bud. powstało w Europie w XIX w, w okresie podziału Polski na zabory: austryjacki, rosyjski,pruski. Budownictwo podlegało 3 reżimom pr, w zależności od zaboru.Pr.budowlane - to normy obowiązujące powszechnie w danym państwie, stanowione przez właściwy organ prawodawczy, we właściwej formie.
Pierwsze pr.bud. ukazało się jako Rozporządzenie Prezydenta RP 16.02.1928r. Normowało ono całokształt zagadnień z procesem budowlanym (problemem zabudowy osiedli, policji bud.), które przyczyniło się do utrudnienia w podejmowaniu działań przez organy samorządu teryt. Pr. z 1928r. nie cechowała też pełna jednolitość.
Po II wojnie uchwalono nowe pr.bud.ustawa z 1961r., w sposób kompleksowy normowała ona prawne i techniczne problemy procesu budowlanego, poddając rygorom nadzoru budowlanego podmioty: os.fiz., państwowe jednostki, organy i jedn.gospodarki uspoł.normowała kwalifikacje i obowiązki osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zagadnienia urbanistyczne i lokalizacji inwestycji budowl. Uregulowane zostały w ust. o planowanie przestrzennym, która znalazła wyraz w kolejnej ust. - pr.bud. z 1974r. Rozwój budownictwa, gospodarki, wzrost kadry techn-bud., postęp technologii bud, lepsza organizacja przeds. w latach 60-tych przyczyniło się do odstąpienia od ścisłej reglamentacji procesu budowl. Ust. z 1974r. pełniła wówczas rolę aktu ramowego.Niedostatek prawny ustawowej regulacji prawnej procesu bud. Szczególnie lat 80-tych. Po kilku próbach opracowania projektu nowej ust. i po długim procesie legislacyjnym została uchwalona nowa Ust. pr.bud. z 07.07.1994r. - obowiązująca od 01.01.95r.
2. Droga przekształceń pr.o zagospodarowaniu przestrzennym (pr.o zabudowie).
Rozporz.Prezyd. z 1928r.o pr.bud. i zabudowie osiedli zawierało przepisy normujące obowiązki i tryb stanowienia planów zabudowy, zasady zagospodarowania siedli oraz podział i scalenie działek bud. Plany zabudowy miały być dla miast, miasteczek i uzdrowisk. Opracowane miały być 2 plany:
Ogólny - sporządzony dla miasta (osiedla), wyznaczał ogólną linię rozwojową miasta,określał obszary przeznaczone na cele komunikacyjne, pod budowę

(…)

… obiektów bud.
Obiekt bud to:
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami tech
Budowę stanowiącą całość tech-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
Obiekt małej architektury
Budynek to taki obiekt, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowl, ma fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowl nie będący budynkie ani obiektem małej architektury jak lotniska, drogi, tunele, linie kolejowe, mosty itp.
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności:
Kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury),
Posągi, wodotryski, inne obiekty architekrury ogrodowej,
Użytkowe - służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (huśtawki, drabinki, śmietniki, piaskownice)
Tymczasowe obiekty budowl - obiekt bud przeznaczony do czasowego użytkowania…
… na te podmioty bezpośredniej odpowiedzialności za przebieg procesu budowlanego.
Pośredni uczestnicy procesu budowlanego - działania w procesie bud powinny być podejmowane przez osoby o kwalifikacjach tech-bud, tj. projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownika robót i rzeczoznawcy budowlanego. Uczestnicy pośredni uczestniczą w procesie bud z woli inwestora, czy właściciela wyrażony…
… dotyczącej tej realizacji,wnioskowania wpisem do dziennika bud wstrzymania robót bud w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.
Kierownik budowy (robót):
obowiązki:
protokolarne przejęcie przez inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu bud,
prowadzenie dokumentacji bud,zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie kierowania budową…
… budowlanym.
Prawne źródła egzekwowania obowiązków - organy nadzoru bud powinny czuwać nad wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa bud i wydawanych przez nie decyzji adm. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Źródłem obowiązków podlegających egzekucji adm są decyzje lub postanowienia…
… prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji adm,
zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie - nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek innych środków przymusu adm,
zasada celowości nakazuje stosowanie takiego środka egzekucyjnego, który prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku,
zasada stosowania środka egzekucyjnego najmniej uciążliwego dla zobowiązanego,
zasada niezbędności…
… postępowania egzekucyjnego - stanowi, że wszczęcie lub prowadzenie wszczętego postępowania jest niedopuszczalny, gdy obowiązek został dobrowolnie wykonany albo stał się bezprzedmiotowy,
zasada pozostawienia minimum egzystencji - ogranicza prowadzenie postępowania egzekucyjnego tylko do granic nie naruszających minimum utrzymania osoby zobowiązanej i osób pozostających na jej utrzymaniu,
zasada zagrożenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz