Warunki wydania pozwolenia na budowę-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki wydania pozwolenia na budowę-wykład  - strona 1 Warunki wydania pozwolenia na budowę-wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 9., 14.04.11. Warunki wydania pozwolenia na budowę
- prawo do dysponowania nieruchomością (szersze niż prawo własności i prawo użytkowania wieczystego).
Prawo do dysp. Nieruch. Na cele budowlane - obejmuje szereg innych form władania gruntem (prawo dzierżawy, prawo najmu, prawo do dysponowania nieruch. Na cele budowlane - zgoda na użytkowanie)
Prawo budowlane posiada def. prawa do dysponowania nieruchomością: tytuł prawny wynikający z prawa własności i użytkowania wieczystego, wynika: stosunku zobowiązaniowego w celu wykonania robót budowlanych.
*Art. 29 ustęp 5 pb
-przepisy szczególne po uzgodnieniu z organami administracji (pozwolenia, uzgodnienia) pozwolenie główne zależy od innego rodzaju opinii innych organów.
- kwestia budowy na cudzym gruncie
*Art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2008 r. „ o udostępnieniu informacji o ochronie środowiska” (dotyczy uzgodnien i opiniowania pozwolenia na budowę)
*Art. 20 ustęp 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane
W praktyce te pozwolenia, uzgodnienia mają istotną rolę do interpretacji pozwolenia na budowę
*Art. 106 kpa nie ma zastosowania
Dwa równe etapy uzyskiwania pozwolenia, zgody - zatwierdzania prac projektowych i postępowanie główne
W prawie budowlanym występuje wiele przepisów technicznych (istnieje możliwość odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych - art. 9 pb)
W każdym przypadku niemożności zastosowania przepisów t-b inwestor powinien zdecydować czy zastosować odpowiednią instytucję odstępstwa i nie uruchamiać przez organ procedury o zastosowanie odstęp.
Szczególne postępowanie o odstąpienie - może być wstrzymane przez inwestora.
Art. 9 jest źródłem roszczenia inwestora o uwzględnieniu żądania dot. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych - możliwość odstępstwa od przepisów budowlanych - specyficzna procedura uzyskania - art. 9 PB - przyczyny - orzecznictwo NSA - inwestor nie może zrealizować swojego prawa podmiotowego ze względu na szczególne okoliczności przypadku. Oceniać przez pryzmat art. 4 PB
Organ prowadzący główne postępowanie - nie chce wystąpić z takim wnioskiem - jest problemem czy to rozstrzygnięcie będzie podlegało kontroli administracyjnej.
Czy będzie podlegało sadowej kontroli?
- nie jest to indywidualna decyzja administracyjna, jaka to forma działania administracji - kontrola dot. uprawnień wprost z przepisów prawa - etap skargi dot. samego pozwolenia na budowę. (nie stanowi indywidualnej dec. stąd to odstępstwo od przepisów tech- bud., można stwierdzić, że wynika to wprost z przepisów prawa)
Problematyka zgodności likwidacji pozwolenia na budowę instytucją zgłoszenia robót budowlanych - art. 30a zdanie pierwsze.

(…)

… - przewiduje, że zmiany rozszerzyły kompetencje organów
Przepisy szczególne ograniczają wynikające z art. 4 ust. O Pb, kompetencje i uprawnienia. Przepisy proceduralne wywierają również wpływ na działania inwestora;
Istotne są również przepisy dot. ochrony zabytków
-prawo zabudowy nieruchomości
-odmienny tryb uzyskania zgody do prawa zabudowy dot. nieruchomości gruntowych
Art. 6 ustęp 1 ustawy o zag. Przest.
Ograniczenie prawa zabudowy
- ochrona środowiska
- ochrona zabytków
- ochrona byłych hitlerowskich obozów zagłady
- prawo lotnicze
- obiekty przemysłowe
- często zmiany tych przepisów
Zasadnicza zmiana jest odmienny tryb tego rodzaju zgody. Osobiście uważa, że prawo zabudowy powinno być unormowane na terenie całego kraju w MPZP (poza terenami rolniczymi). Taka sytuacja, że to prawo jest uregulowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz