Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
Spedytor ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Przepisy tytułu XXVI k.c. regulują dodatkowe kwestie odpowiedzialności spedytora. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. Odpowiedzialność odszkodowawcza spedytora jest ograniczona. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej, nie może bowiem przewyższać zwykłej wartości przesyłki. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, kiedy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz