Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dług publiczny, zarządzanie długiem publicznym.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dług publiczny, zarządzanie długiem publicznym. - strona 1 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dług publiczny, zarządzanie długiem publicznym. - strona 2 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dług publiczny, zarządzanie długiem publicznym. - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Problematyka tej odpowiedzialności jest uregulowana w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 2004. Podmiotami ponoszącymi tę odpowiedzialność są przede wszystkim pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami publicznymi. Odpowiedzialność ta dotyczy także podmiotów spoza sektora finansów publicznych, jeśli gospodarują one środkami publicznymi.
Ustawodawca nie określa pojęcia dyscypliny finansów publicznych. Wylicza natomiast w tej ustawie katalog czynów stanowiących naruszenie tej dyscypliny. Jest to katalog enumeratywny, wyczerpujący. Przykładowo naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie ustalania należności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo pobieranie jej w kwocie niższej niż należna, przekroczenie zakresu upoważnienia dla dokonania wydatków ze środków publicznych, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków funduszu celowego albo naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu.
Osoby ponoszące odpowiedzialność odpowiadają zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny. Nie stanowi jednak naruszenia dyscypliny działanie mające na celu zapobieżenie szkody w mieniu publicznym lub usunięcie takiej szkody albo mające na celu ograniczenie skutków zdarzenia losowego. Stronami postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny są obwiniony, obwiniony za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznik dyscypliny finansów publicznych pełniący funkcję oskarżyciela. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzekają resortowe komisje orzekające, komisja orzekająca przy Szefie Kancelarii Rady Ministrów, wspólna komisja orzekająca w odniesieniu do pracowników Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta, trybunałów, NIK-u, niektórych innych podmiotów i regionalne komisje orzekające. W drugiej instancji orzeka główna komisja orzekająca.
Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są upomnienie, nagana, kara pieniężna, której wysokość nie może przekroczyć 3 przeciętnych wynagrodzeń oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 5 lat. Orzekając karę, komisja kieruje się stopniem winy, skutkami oraz szkodliwością czynu dla finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest niezależna od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej, np. od odpowiedzialności cywilnej, czy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jednakże odpowiedzialność karna i karna skarbowa ma pierwszeństwo przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny. W przypadku wszczęcia za ten sam czyn postępowania karnego lub karnego skarbowego oraz postępowania za naruszenie dyscypliny, to ostatnie postępowanie zawiesza się do czasu zakończenia postępowania karnego lub karnego skarbowego. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo lub wykroczenie albo za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe będące równocześnie naruszeniem dyscypliny, postępowanie o naruszenie dyscypliny umarza się.


(…)

… prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych, zwłaszcza podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych.
Niektórzy teoretycy od podstawy opodatkowania odróżniają jeszcze podstawę obliczenia podatku. Jest to skorygowana podstawa opodatkowania poprzez odliczenie ulg podatkowych bądź doliczenie zwyżek podatkowych.
Ad d - stawki podatkowe
Stawka podatkowa…
… lub samorządu terytorialnego, który wymierza podatek i go pobiera. Istnieją państwowe organy podatkowe, które wymierzają i pobierają podatki będące dochodami Skarbu Państwa oraz niektóre podatki będące dochodami samorządu terytorialnego, jak podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Samorządowe organy podatkowe wymierzają i pobierają pozostałe podatki samorządów. Państwowymi…
… nominalnej, a kapitalizacja odsetek, czyli dopisywanie ich do długu, jest niedopuszczalna
samorządy mogą zaciągać zobowiązania, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności jest wyrażona w PLN i jest ustalona w dniu zawarcia transakcji
suma zaciągniętych zobowiązań nie może przekroczyć kwoty ustalonej w ustawie budżetowej.
Regionalna Izba Obrachunkowa ma obowiązek wydać opinię…
…, mający na celu obniżenie relacji długu do PKB
budżety samorządowe winne być zrównoważone; tylko wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków europejskich mogą być wyższe niż dochody.
Trzeci próg ostrożnościowy dotyczy przypadków, gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB jest równa lub większa niż 60%. W tych przypadkach stosuje się wszystkie ograniczenia z drugiego progu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz