ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE - strona 1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE.
I Odpowiedzialność za niepoczytalnych z racji wieku i chorych psychicznie
-odpowiedzialność tę ponosi ten kto zobowiązany jest do nadzoru ustawowego (np. rodzice), umownego lub faktycznego o charakterze stałym nad taka osobą.
-nadzorujący musi ponosić winę w nadzorze- domniemanie winy w nadzorze.
-nadzorujący może zwolnić się z odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że nadzór był sprawowany należycie lub ,że szkoda by powstała również przy starannym wykonywaniu nadzoru.. wyjątkiem jest odpowiedzialność na zasadzie słuszności art. 428 KC.
II Odpowiedzialność za osoby, którym powierzono wykonywanie czynności art. 429 KC - kto powierza wykonywanie czynności drugiemu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez osobę którą się posłużono o ile nastąpiło uchybienie co do wyboru właściwej osoby, a szkoda nastąpiła przy wykonywaniu powierzonej czynności. Odpowiedzialność oparta jest na zasadzie winy w wyborze- domniemanie winy. Powierzający może zwolnić się z odpowiedzialności jeżeli wykaże, że nie ponosi winy w wyborze albo też że wybrał przedsiębiorstwo, zakład lub osobę, które w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Odpowiedzialność powierzającego nie jest zależna od winy wykonawcy.
III odpowiedzialność za podwładnego art. 430 KC
Za szkodę wyrządzoną za podwładnego z jego winy przy wykonywaniu powierzonych mu czynności odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi przełożony. Odpowiedzialność ta wiążę się ze stosunkiem zwierzchnictwa. Podwładny podlega przełożonemu. Występuje tutaj solidarność między przełożonym (ryzyko), a podwładnym (wina). IV Odpowiedzialność Skarbu Państwa i Państwowych Osób prawnych oraz gmin i komunalnych osób prawnych. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
Art. 4172 wprowadza odpowiedzialność na zasadzie słuszności: warunek, że szkoda musi być na osobie (rozstrój ciała, uszkodzenie i względy szczególne)
V Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy art. 431 § 1,2 KC
Odpowiedzialność za zwierzęta- ponosi na zasadzie domniemania winy w nadzorze ten kto zwierzę chowa lub się nim opiekuje.
Art. 431 §2 KC wprowadza odpowiedzialność na zasadzie słuszności. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta ponosi dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego podczas polowania albo w uprawach i płodach rolnych. Natomiast za zwierzęta objęte całkowitą ochroną ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa (Prawo Łowieckie).
Odpowiedzialność za rzeczy:


(…)

…. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
-za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części- odpowiedzialność ponosi posiadacz samoistny budowli na zasadzie ryzyka. Posiadaczem samoistnym jest właściciel albo ten, kto nie będąc właścielem zachowuje się jak właściciel. Może on zwolnić się z odpowiedzialności, gdy wykaże, że szkoda nie wynikła z braku utrzymania budowli w należytym stanie czy z wady budowli.
VI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz