Prawo cywilne - poszkodowany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - poszkodowany  - strona 1 Prawo cywilne - poszkodowany  - strona 2

Fragment notatki:

POSZKODOWANY
Reguła ogólna
Odpowiedzialność z art. 435 i 436 KC obejmuje wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek. Uprawnionym do żądania odszkodowania może być osoba trzecia w stosunku do prowadzącego przedsiębiorstwo lub do posiadacza pojazdu mechanicznego, jak i podmiot pozostający wobec tych osób w określonym stosunku prawnym. Przewidziana w art. 435 i 436 KC odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nie wyłącza zastosowania ogólnych zasad odpowiedzialności za czyny własne lub cudze. Jeżeli przy zastosowaniu tych zasad odpowiedzialność za szkodę ponosi więcej osób, odpowiadają one wobec poszkodowanego solidarnie (art. 441 KC)
Regulacja szczególna
Odpowiedzialność prowadzących przedsiębiorstwa oraz posiadaczy mechanicznych środków komunikacji jest ograniczona wobec ich pracowników na podstawie przepisów szczególnych
Konwencje międzynarodowe- określają w szczególny sposób przesłanki i wysokość odszkodowania
Problem odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową.
Szkoda jądrowa- negatywne następstwa lub zagrożenia promieniowania jonizującego emitowanego przez określone obiekty jądrowe. Następstwa te polegają na uszczerbku na mieniu na osobie oraz na środowisku.
Odpowiedzialność za tę szkodę ponosi podmiot eksploatujący obiekt jądrowy. Opiera się ona na zasadzie ryzyka. Można się od niej uchylić tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z działań wojennych lub konfliktu zbrojnego oraz z wyłącznej winy poszkodowanego. Podmiot eksploatujący nie może się uchylić od odpowiedzialności gdy szkoda wynikła z działań osób trzecich i z innych zdarzeń objętych pojęciem wiły wyższej. Naprawienie szkody zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie oraz subsydiarna odpowiedzialność Skarbu Państwa. Ubezpieczenia komunikacyjne
Posiadacze pojazdów mechanicznych obowiązani są ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów. Ubezpieczenie innych szkód związanych z pojazdami mechanicznymi ma charakter dobrowolny. Jeżeli nie można ustalić sprawcy szkody ani danych pojazdu, którego ruch spowodował szkodę, oraz gdy jego posiadacz nie był ubezpieczony należne odszkodowanie za szkodę na osobie wypłaca poszkodowanemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli posiadacz pojazdu nie był nieubezpieczony, lecz został zidentyfikowany, Fundusz wypłaca także odszkodowanie za szkodę na mieniu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz