Ubezpieczenia komunikacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia komunikacyjne - strona 1 Ubezpieczenia komunikacyjne - strona 2 Ubezpieczenia komunikacyjne - strona 3

Fragment notatki:


Ubezpieczenia   komunikacyjne   w   wąskim   znaczeniu: •   ubezpieczenie   odpowiedzialności   cywilnej   ( OC )   posiadaczy   pojazdów   mechanicznych   za   szkody powstałe   w związku   z   ruchem   tych   pojazdów •   ubezpieczenie   autocasco   ( AC ) •   ubezpieczenie   assistance •   ubezpieczenie   następstw   nieszczęśliwych   wypadków   ( NNW )   kierowcy   i pasażerów   pojazdu •   inne  ubezpieczenia   stanowiące   rozszerzenie   oferty   podstawowej   (np. ubezpieczenie   bagażu, ubezpieczenie   ochrony   prawnej   kierowcy). Ubezpieczenia   komunikacyjne   w   znaczeniu   szerokim: •   wszystkie   wyżej   wymienione,   plus •   ubezpieczenia   transportowe   (tzw.   cargo ),   tzn. ubezpieczenie   mienia   w transporcie   krajowym lub   międzynarodowym. Przedmiotem   tego   wykładu   będzie przede   wszystkim   obowiązkowe   ubezpieczenie   OC   posiadaczy pojazdów   mechanicznych   za  szkody   wyrządzone   w   związku z   ruchem   tych   pojazdów   (w   skrócie:   OC ppm). Początki   w   Polsce Ubezpieczenie   OC   posiadaczy   pojazdów   mechanicznych   (OC   ppm)   w   formie   powszechnego   systemu obowiązkowego   wprowadzone   zostało   po raz   pierwszy   jeszcze   przed końcem   I wojny   światowej   w takich   krajach,   jak   Dania,   Norwegia,   Szwajcaria.   Później,   stopniowo,   podobne   rozwiązania   zaczęły wprowadzać   pozostałe   ktaje   europejskie. Początki   w   Polsce: •   Ustawa   o   ubezpieczeniach   państwowych   (1952)   -  fall   start ,   brak   aktów   wykonawczych,   OC komunikacyjne   +   NNW  pasażerów •   Ustawa   o   ubezpieczeniach   majątkowych   i osobowych   (1958)   -   OC   komunikacyjne   +  NNW pasażerów,   akty   wykonawcze   dopiero   w   1962   r. •   1   stycznia   1962   r.  -   start   obowiązkowego   ubezpieczenia   OC kierowców   w   Polsce •   Ustawa   o   działalności   ubezpieczeniowej   (1990)   - uruchomienie   procesu   dostosowawczego   do dyrektyw   UE Nie   tylko   OC   ppm   było   w   Polsce   obowiązkowe: •   autocasco   jako   ubezpieczenie   obowiązkowe   1975   -   1991 •   NNW  pasażerów   jako   ubezpieczenie   obowiązkowe   1962   - 1991 •   stosunkowo   późne   wprowadzenie   minimalnych   sum   gwarancyjnych   (początkowo   7,2   bln  

(…)

…, niebędący płatnikiem podatku od towarów i usług, faktury za naprawę szkody
komunikacyjnej, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany uwzględnić w odszkodowaniu podatek od
towarów i usług."
Wciąż nie rozwiązany pozostaje problem wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu:
Argument za doliczeniem VAT - wyrok SN:
„Wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen części zamiennych i usług
koniecznych…

Kontrola spełnienia obowiązku ubezpieczenia:
• obowiązkowo wykonywana przez: Policję, organy celne, Straż Graniczną, organy
ds. rejestracji pojazdów, Inspekcję Transportu Drogowego
• uprawnienie do przeprowadzania kontroli: Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, inne organy
Opłaty karne:
• rodzaj pojazdu:
○ 3.000 zł - samochody osobowe (2 MW)
○ 4.500 zł - samochody ciężarowe i autobusy (3 MW)
○ 500…
… o umowie ubezpieczenia, zasady odpowiedzialności
cywilnej, formy roszczeń odszkodowawczych, itd.)
• Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (warunki
obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm)
• Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (ogólne przepisy regulujące zasady
działalności ubezpieczeniowej)
• Rozporządzenie Ministra…
… ich do ruchu:
○ pojazdy wolnobieżne i historyczne
○ niezarejestrowane pojazdy mechaniczne
• przed przekroczeniem granicy: przy braku Zielonej Karty (ub. graniczne)
• najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności ubezpieczyciela (upadłość, likwidacja,cofnięcie
zezwolenia, nieopłacenie składki za poprzedni okres ub.)
• najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy (zbycie pojazdu, przejście
posiadania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz