Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce partnerskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce partnerskiej-opracowanie - strona 1 Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce partnerskiej-opracowanie - strona 2 Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce partnerskiej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce partnerskiej
Wszyscy partnerzy ponoszą osobiście, solidarnie ze sobą i ze spółką odpowiedzialność za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania związane z jej zwykłym funkcjonowaniem tj.: spłatę kredytów, realizację umów leasingowych, zobowiązania podatkowe itd. Naturalnie jest to odpowiedzialność subsydiarna, co oznacza, że wierzyciele spółki mogą żądać zaspokojenia swoich roszczeń przez partnera dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
Odpowiedzialność za „błąd w sztuce”
Przepisy kodeksu spółek handlowych ograniczają odpowiedzialność partnera spółki za zobowiązania, powstałe w wyniku „błędu w sztuce” popełnionego przez innego z partnerów w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce. Ograniczenie to dotyczy również zobowiązań, będących następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Do osób znajdujących się pod kierownictwem partnera zalicza się bezpośrednio podległych pracowników, personel pomocniczy i techniczny (sekretarki, tłumaczy), ale też inne osoby wykonujące wolny zawód poza spółką, a współpracujące z konkretnym partnerem przy realizacji zlecenia. Problem z ustaleniem odpowiedzialności za błąd w sztuce może pojawić się w sytuacjach, w których kilku z partnerów wspólnie pracuje nad realizacją zlecenia.
Przepisy k.s.h. nie rozstrzygają wprost, jak kształtuje się odpowiedzialność partnerów przy pracach zbiorowych. Przyjąć jednak należy, iż i przy wspólnych projektach za szkodę będzie odpowiadał ten partner, który popełnił przy sporządzaniu swojej części błąd, choćby wpływający na rezultat całego projektu. Decydując się na zawarcie umowy spółki partnerskiej nie wyeliminuje się całkowicie konsekwencji błędów wspólników i osób znajdujących się pod ich kierownictwem. Zobowiązania za błędy w sztuce stanowią bowiem zobowiązania spółki i jako takie wpływają na negatywny odbiór spółki u klientów. Niemniej jednak można wyeliminować swą finansową odpowiedzialność za błędy wspólników, co znacznie poprawia bezpieczeństwo i komfort wykonywania zawodu.
Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej
Spółka jawna to spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wspólnicy spółki jawnej za zobowiązania odpowiadają solidarnie i subsydiarnie. Subsydiarnie Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania subsydiarnie, czyli wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, w chwili, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, chociaż nie ma przeszkód prawnych do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

(…)

… wierzycieli), który negocjuje i następnie zawiera umowę ze spółką komandytowo- akcyjną może ocenić spółkę po osobie jej reprezentanta, czyli zasadniczo komplementariusza, tj. osoby odpowiedzialnej majątkiem osobistym za zobowiązania spółki.
Prokura
Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić…
… zostanie zamieszczone w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz, a więc całym swoim majątkiem osobistym. Oczywiście takie umieszczenie nazwiska bądź firmy musi nastąpić za zgodą akcjonariusza. W przeciwnym wypadku nie można mówić o negatywnych konsekwencjach dla akcjonariusza.
Także w sytuacji w której akcjonariusz dokona czynności prawnej w imieniu spółki…
… komplementariusza. Egzekucja ta może przebiegać bez żadnych ograniczeń (czyli z całego majątku osobistego komplementariusza).

…. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań związanych z działalnością spółki przez jednego lub kilku wspólników, odpowiadają wszyscy wspólnicy nie tylko majątkiem wspólnym ale także majątkiem osobistym. Wierzyciel spółki cywilnej może (w/g własnego uznania) dochodzić swoich roszczeń od wszystkich wspólników łącznie, może dochodzić od tylko kilku wspólników lub też od każdego z osobna.
Odpowiedzialność wspólników…
… koncesjonowaną jest:
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bez zbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie…
…, jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone przepisami prawa.
Firma
Firma - w ujęciu prawnym, jest to nazwa podmiotu gospodarczego ujętego w Kodeksie cywilnym. Natomiast w języku potocznym i ekonomii określenie "firma" jest synonimem przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją legalną zawartą w Kodeksie cywilnym firmą jest imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej czy ułomnej osoby prawnej.
Kodeks cywilny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz