Odpowiedzialność wobec spółki - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność wobec spółki - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzialność wobec spółki
9W stosunkach wewnętrznych zarząd oraz osoby, które działały w imieniu spółki przed zarejestrowaniem, odpowiadają organizacyjnie wobec spółki za skutki swych działań.
Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki w organizacji ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników (art. 161 § 3 k.s.h.) albo walne zgromadzenie (art. 323 § 3 k.s.h.). Może się ono odbyć zarówno przed, jak i po rejestracji spółki. Natomiast w kwestii ustania odpowiedzialności pozostałych osób, które działały za spółkę, w szczególności członków zarządu, zdania w doktrynie są podzielone. Wiele przemawia za tym, iż osoby te zostaną zwolnione z odpowiedzialności z chwilą uzyskania absolutorium. Inni natomiast twierdzą, że w tym przypadku wymaga się podjęcia przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) odrębnej uchwały wyraźnie zwalniającej członków zarządu z tej odpowiedzialności. Ustanie odpowiedzialności wskutek skwitowania tych osób nie wywołuje skutków w stosunkach zewnętrznych, wobec wierzycieli spółki w organizacji odpowiadają one nadal aż do chwili sukcesji tych zobowiązań przez spółkę docelową, tj. do chwili zarejestrowania spółki.
9Ponadto przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują szczególny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej, która może być odpowiedzialnością kontraktową lub deliktową. Zgodnie z art. 292 i 480 § 1 k.s.h., kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność członków zarządu (a także członków organu kontroli oraz likwidatorów) z tytułu wyrządzonej spółce szkody jest jeszcze surowsza, ponieważ ciąży na nich obowiązek dołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Przesłanką odpowiedzialności jest w tym przypadku także naruszenie postanowień aktu założycielskiego spółki, a ich winę w każdym przypadku domniemywa się. Osoba zobowiązana do odszkodowania ponosi odpowiedzialność zarówno za damnum emergens, jak i lucrum cessans. Bezprawność działania oraz rozmyślność tych osób powodują, iż odpowiedzialność z tego tytułu nie ustaje. W konsekwencji osoby zobowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników lub walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie (art. 296 i 487 k.s.h.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz