Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność porządkowa pracowników  - strona 1 Odpowiedzialność porządkowa pracowników  - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW 1.na podstawie art.108§1 przedmiotem odpowiedzialności porządkowej są zachowania pracownika polegające na:
-nieprzestrzeganiu ustalonego porządku
-nieprzestrzeganie regulaminu pracy
-nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
-nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
2.kary porządkowe to:
-upomnienie
-nagana
- kara pieniężna (stosowana w razie nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczania pracy bez usprawiedliwienia, stawiania się w pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu w czasie pracy -§2) 3. limit kar pieniężnych - art.108§3 - za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączne kary pieniężne nie mogą przewyższyć dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.
4.wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
5.karę porządkową stosuje pracodawca po uprzednim wysłuchaniu pracownika - art.109§2 6.kara porządkowa może być zastosowana tylko po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia- art.109§1 ( w razie nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 2 tygodniowego terminu nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy -§3). 7. pracodawca zawiadamia o karze na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia- art.110( 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu-termin wniesienia sprzeciwu- art.112 )
8. czynniki brane pod uwagę przy stosowaniu kary to:
-rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych
-stopień winy pracownika
-dotychczasowy stosunek pracownika ( art.111 )
9.pracownik, który wniósł sprzeciw może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wnieść sprawę do sadu pracy - art.112§2 10. zatarcie kary -kara uważana jest za niebyłą, a odpis zawiadomienia om ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy ( art.113). Ponadto pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyła przed upływem rocznego terminu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz