Odpowiedzialność porządkowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność porządkowa - omówienie  - strona 1 Odpowiedzialność porządkowa - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność porządkowa według Kodeksu pracy . Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.).
Naruszenie, czyli niewykonanie lub nienależyte wykonanie, któregokolwiek z obowiązków pracowniczych - zawartych w art. 100 § 2 k.p. bądź innych, które uznaje się za szczególnie istotne - może być przesłanką odpowiedzialności (porządkowej, materialnej) pracownika. Odpowiedzialność porządkowa pracownika ma zastosowanie za „nieprzestrzeganie […] ustalonej organizacji pracy i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy” (art. 108 § 1 k.p.). Tylko zawinione (umyślnie lub nieumyślnie) przez pracownika naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadnia wszczęcie mechanizmu odpowiedzialności porządkowej.
Uprawnionym do wszczęcia postępowania i wymierzenia kary porządkowej jest pracodawca. Na pracodawcę nakłada się obowiązek uprzedniego, a więc dokonanego przed wymierzeniem kary, wysłuchania pracownika (art. 109 § 2 k.p.).
Podmiot reprezentujący pracodawcę, po osobistym wysłuchaniu pracownika albo zapoznaniu się z jego pisemnym stanowiskiem, samodzielnie decyduje o odstąpieniu od wymierzenia kary albo o wymierzeniu jednej z trzech kar porządkowych: kara upomnienia , kara nagany , kara pieniężna .
Powyższe kary porządkowe stanowią taksatywny (zamknięty) katalog sankcji, które mogą być zastosowane w razie naruszenia przez pracownika obowiązków określonych w art. 108 § 1 k.p. (art. 281 pkt 4 k.p.). Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych , stopień winy pracownika , dotychczasowy stosunek pracownika do ciążących na nim obowiązków . Kara pieniężna może być zastosowana jedynie w przypadku naruszenia przez pracownika taksatywnie wskazanych w art. 108 § 2 k.p. rodzajów obowiązków , tj. w razie:
nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
opuszczania pracy bez usprawiedliwienia,
stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości,
spożywania alkoholu w czasie pracy.
Kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. mogą być jednostronnie, a więc bez zgody pracownika, potrącane z jego wynagrodzenia za pracę (art. 87 § 1 pkt 4 k.p.).
Pracodawca, jeżeli zdecydował się na wymierzenie pracownikowi kary porządkowej, obowiązany jest do ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz