Odpowiedzialność członka Rady Ministrów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność członka Rady Ministrów- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzialność członka Rady Ministrów
Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów. Ponadto realizuje politykę ustaloną przez Rząd. W tym celu:
współdziała z innymi członkami Rady Ministrów
nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej
współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi, przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych
występuje do prezesa R.M. o powołanie zespołów międzyresortowych do wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania
powołuje rady i zespoły jaki organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania po zawiadomienia prezesa R.M.
Ponadto:
- jest zobowiązany do inicjowania i opracowywania w zakresie swojego działania polityki rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzeniach R.M.
- upoważniony przez R.M. reprezentuje rząd przed Sejmem w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy R.M i składa po porozumieniu się z prezesem R.M. wszelkie oświadczenia w imieniu rządu.
Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność przed sejmem za działalność Rady Ministrów, jak również odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez prezesa R.M. Jest to odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) realizowana przed Sejmem. Konsekwencją pociągnięcia do odpowiedzialności parlamentarnej jest votum nieufności (wobec R.M. - art. 158 Konstytucji, wobec ministra - art. 159 Konstytucji).
Powoływanie Rady Ministrów
Polega na całym cyklu czynności, na który składają się:
- tzw. procedura zasadnicza
- i procedury rezerwowe.
Procedura zasadnicza zostaje zainicjowana przez Prezydenta RP aktem desygnacji prezesa RM, który w ciągu 14 dni prowadzi działania zmierzające do utworzenia gabinetu (rządu). Aktem zamykającym proces kształtowania składu R.M. jest wręczenie przez Prezydenta aktów powołania prezesa R.M. i pozostałych jej członków oraz złożenie przez nich przysięgi wobec Prezydenta. W ciągu 14 następnych dni prezes R.M. ubiega się o uzyskanie od Sejmu votum zaufania.
Zadania i kompetencje Rady Ministrów
zapewnienie wykonania ustaw wydawanie rozporządzeń
Zapewnienie wykonania ustaw polega na dbałości i takie działanie administracji rządowej, a także podległych ich nadzorowi innych organów administracji publicznej (np. samorządowej), żeby rzeczywiście wypełniały one dyspozycje ustawowe i żeby to wykonywanie było zgodne z prawem. W tym celu R.M. będzie używać dostępnych jej środków prawnych, zwłaszcza

(…)

…. Poza rozporządzeniem atrybucyjnym zakres działania każdego ministra jest wyznaczony również przez przepisy ustawy o działach administracji rządowej (zamknięte katalogi spraw należące do danego działu) oraz przez przepisy tej ustawy zawarte w rozdziale III regulujące zadania ministra kierującego określonym działem administracji rządowej (minister powinien inicjować i opracowywać politykę RM w stosunku do działu, którym kieruje oraz przedkładać projekty aktów normatywnych na posiedzeniu RM w zakresie spraw należących do działu, którym kieruje).
Współpracownicy ministra
Minister kierujący działem lub działami administracji rządowej wykonuje swoje zadania przy pomocy wiceministrów (tj. sekretarzy i podsekretarzy stanu) oraz gabinetu politycznego ministra. Wiceministrowie są powoływani przez prezesa RM na wniosek…
… oraz jednostki organizacyjne nadzorowane przez szefa kancelarii.
Wydrukować:
Ustawa z dnia 08.08.1996. o Radzie Ministrów - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 24, pozycja 199
Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 04.09.1997. - Dz. U. z 2007 r. nr 65, pozycja 437
Regulamin pracy RM - uchwała RM nr 49 z dnia 19.03.2002
Organy wewnętrzne Rady Ministrów
Są dwa stałe komitety RM:
Stały Komitet RM - organ…
… kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez prezesa RM. Szczegółowe regulacje dotyczące klasyfikacji działów administracji rządowej oraz właściwość ministra kierującego określonym działem są zawarte w ustawie z dnia 04.09.1997 r. o działach administracji rządowej. Należy podkreślić, że pojęcie „ministra właściwego do spraw” nie kreuje jeszcze konkretnego…
… oraz wtedy, kiedy w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia do projektu. Sekretarz R.M. przedstawia na najbliższym posiedzeniu R.M. wykaz dokumentów rządowych i spraw przyjętych lub rozstrzygniętych przez R.M. w trybie obiegowym.
Rada Gabinetowa
W wyjątkowych sytuacjach, w sprawach szczególnej wagi Prezydent RP może zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy R.M. obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP…
…. Komisja wspólna przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski - na rzecz potrzeby dialogu i harmonii społecznej, Komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego, Komisja wspólna rządu i mniejszości narodowych i etnicznych.
Organami wewnętrznymi R.M. są także organy wymienione wprost z nazwy w Ustawie o Radzie Ministrów, która określiła ich status prawny i zakres działania:
Rada legislacyjna…
…, niemniej jednak R.M. jest zobowiązania informować opinię publiczną o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Ten obowiązek wynika z Ustawy o R.M. i nie tylko. Nie dotyczy to spraw, w stosunku do których prezes Rady Ministrów zarządził tajność obrad. Zgodnie z regulaminem pracy R.M. z każdego posiedzenia (właściwie co tydzień) jest sporządzony komunikat prasowy z posiedzenia…
… prezesa R.M. z 2005 r. w sprawie międzyresortowego zespołu do przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w RP w 2006 r., ich celem było przygotowanie i zabezpieczenie tej wizyty
rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji R.M. lub prezesa R.M. - np. Zespół ds. nagród działający przy prezesie R.M., do zadań zespołu należy przede wszystkim ocena…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz