odpowiedzialność cywilna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedzialność cywilna  - strona 1 odpowiedzialność cywilna  - strona 2 odpowiedzialność cywilna  - strona 3

Fragment notatki:


odpowiedzialność cywilna Obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo cywilne niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób
Ma postać wyłącznie majątkową Zachodzi tylko wówczas gdy powstała szkoda Przybiera postać obowiązku naprawienia szkody Z reguły jest nieograniczoną odpowiedzialnością osobistą (wierzyciel może dochodzić swej należności na całym istniejącym i przyszłym majątku dłużnika) ≠ odpowiedzialność rzeczowa (wierzyciel może dochodzić swojej należności na określonej rzeczy - bez względu na to czyją ona jest własnością)
Aby mówić o odpowiedzialności musi wystąpić: Szkoda Związek przyczynowy - który zachodzi między szkodą, a zachowaniem się osoby wyrządzającej szkodę. Odpowiada się jedynie za normalne następstwa swojego zachowania Podstawa prawna odpowiedzialności - czyli musi istnieć przepis prawny, który przewiduje że za dany czyn ponosi się odpowiedzialność; PODZIAŁ: ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA - to następstwo wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym (deliktem); stron uprzednio nie łączył stosunek prawny, bądź też szkoda nie ma związku z takim stosunkiem ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA - zachodzi gdy szkoda została wyrządzona niewykonaniem lub nienależnym wykonaniem przez jedną ze stron łączącego ją z partnerem zobowiązania, zarówno powstałego z umowy jak i z innego zdarzenie prawnego Zasady na których opiera się odpowiedzialność cywilna: Zasada winy (najważniejsza)
Zasada ryzyka (troszkę mniej ważna)
Zasada słuszności (niewielkie znaczenie)
Zasady współżycia społecznego (niewielkie znaczenie)
SIŁA WYŻSZA To każde zdarzenie zewnętrzne, występujące z takim natężeniem, że jego szkodliwym skutkom nie da się zapobiec zwyczajnie używanymi środkami
Przepisy w szczególności traktują jako czynnik uwalniający od odpowiedzialności cywilnej
CECHY określone przez Sąd Najwyższy:
Zdarzenia nie można było przewidzieć
Zdarzeniu nie można było zapobiec
Zdarzenie musi pochodzić z zewnątrz
SZKODA Uszczerbek w obecnym i przyszłym majątku, jakiego poszkodowany doznaje wbrew swojej woli SZKODA MAJĄTKOWA SZKODA RZECZYWISTA UTRACONY ZYSK , np.: taksówkarzowi zepsuto auto i przez 2 miesiące jest w naprawie, przez co taksówkarz nie może pracować SZKODA NIEMAJĄTKOWA (KRZYWDA) - uszczerbek w dobrach osobistych
Naprawienie szkody może nastąpić:
Przez przywrócenie rzeczy do staniu poprzedniego (restytucja naturalna)
Przez zapłatę odszkodowania (restytucja pieniężna)
Publiczne przeprosiny


(…)

… samorządowa (straż miejska, straż gminna, urzędnicy gminni)
odpowiedzialnośc za zwierzęta domowe, udomowione, hodowlane
Zwierzę działa instynktownie
Odpowiada za nie ten kto zwierzę chowa lub się posługuje (nie koniecznie właściciel)
Odpowiedzialność na zasadzie winy w nadzorze
Wyłączenie odpowiedzialności gdy ,np.: poszkodowany drażnił zwierzę
zwierzę działa jako zwierzę tresowane
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY…
…, która świadomie skorzystała z wyrządzonej drugiemu szkody
Z uwagi na niepoczytalność lub okoliczności wyłączające bezprawność czynu sprawca nie ponosi odpowiedzialności deliktowej
Nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę osoba niepoczytalna czyli:
małoletni, który nie ukończył 13 lat,
osoba niepoczytalna, osoba działająca w obronie koniecznej
osoba działająca w stanie wyższej konieczności
osoba, która działając stosowała dozwoloną przez prawo samopomoc
Odpowiedzialność za czyny osób niepoczytalnych obciąża tych, na których ciąży obowiązek sprawowania nad nimi nadzoru - odpowiedzialność za cudze czyny
Zgoda osoby pokrzywdzonej na wyrządzenie jej szkody nie wyłącza odpowiedzialności w sposób generalny gdy dotyczy dóbr, którymi człowiek nie może rozporządzać w sposób nieograniczony: zdrowie, całość ciała, życie
Gdy zgoda dotyczy dobra znajdującego się w pełnej dyspozycji poszkodowanego, odpowiedzialność sprawcy jest wyłączona
Osoba dochodząca naprawienia szkody musi udowodnić szkodę i jej wysokość, związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem, które wywołało oraz winę sprawcy szkody
odpowiedzialność za cudze czyny:
Odpowiedzialność za czyny osób niepoczytalnych
Obciąża tych, na których ciąży obowiązek…
…)
FUNKCJONARIUSZE PAŃSTWOWI - to pracownicy organów władzy, administracji, a także osoby działające na zlecenie tych organów, osoby powołane do pełnienia swych funkcji w drodze wyboru, sędziowie, prokuratorzy oraz żołnierze sił zbrojnych (np.: funkcjonariusze policji i służby więziennej), w ministerstwach oraz urzędach wojewódzkich, w takich państwowych instytucjach, jak szkoły, teatry, kina, muzea i inne placówki…
… z parapetu przez sąsiadkę, za wyrządzone szkody odpowiedzialność ponosimy my
NIE ODPOWIADAMY gdy:
Nastąpił skutek siły wyższej, np.: podczas huraganu(jednak gdy wieje silny wiatr który mogliśmy przewidzieć to odpowiadamy)
Szkoda wynika z wyłącznej winy poszkodowanego, np.: włamywacz zarzucił Line z hakiem na balkon i spadła na niego doniczka
Czyn popełniony był wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz