Odpowiedzi na pytania - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na pytania - kolokwium - strona 1 Odpowiedzi na pytania - kolokwium - strona 2 Odpowiedzi na pytania - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

E K O N O M I K A M I A S T I R E G I O N Ó W
MIASTO - szczególny rodzaj skupiska ludzi. Podstawowa jednostka osadnicza grupującą przede wszystkim ludność zatrudnioną w zawodach pozarolniczych.
CECHY MIASTA: zwarte skupiska ludzi, zróżnicowanie zawodowe mieszkańców, heterogeniczność mieszkańców, znaczny obszar zwartej zabudowy, zróżnicowanie zabudowy, przewaga kontaktów rzeczowych nad osobistymi, miejski styl życia ludności, proces zmian użytkowania terenów nieciągły w czasie i przestrzeni.
CZYNNIKI MIASTOTWÓRCZE - cechy indywidualne miasta istniejące już w momencie założenia. Historyczne i aktualne przyczyny powstania miasta uwzględniane jako całość warunków przesądzających w danych czasie i miejscu o potrzebie i charakterze tworzonego ośrodka miejskiego oraz ciągłego tworzenia.
przyrodnicze (sprzyjające warunki życia ludzi, woda, klimat)
militarne (warunki obronne)
ekonomiczne (surowce naturalne, rynek dla świadczenia usług)
komunikacyjne (położenie przy szlaku, linii kolejowej)
administracyjne
RODZAJE MIAST:
wg liczby mieszkańców, powierzchni (małe, średnie, wielkie, największe)
wg dynamiki rozwoju (w fazie tworzenia nowych funkcji, rozwijające się dynamicznie, w fazie stagnacji - deprecjacja dotychczasowej funkcji, w fazie schyłkowej - degradacja dotychczasowej funkcji, w fazie odbudowy funkcji - przywrócenie dynamiki)
wg funkcji miejskich (przemysłowe, handlowe, usługowe, siedziby władz, ośrodki kultu)
wg miejsca w podziale administracyjnym (stolica, miasto wojewódzkie, miasto na prawach powiatu, miasta siedziby władz powiatowych, gminy miejskie)
wg motoryczności i zależności innych miast (satelitarne, autarkiczne, wyspecjalizowane, centralne)
ZASADA POMOCNICZOŚCI - dotyczy podziału władzy. Ustalenie zakresu odpowiedzialności, kompetencji od dołu do góry. Zasada mówi, że nigdy nie należy powierzać jednostce większej tego co może zrobić równie wydajnie jednostka mniejsza. Np. edukacja: Aspekt 1: władza w ogóle, a państwo w szczególności nie powinno przeszkadzać osobom lub grupom społecznym w podejmowaniu własnych działań tzn. w możliwie najlepszym używaniu ich energii, wyobraźni, wytrwałości dla dokonania dzieł, przez które same się realizują z pożytkiem dla interesu ogólnego jak i partykularnego. Aspekt 2: misją każdej władzy jest pobudzanie, podtrzymywanie a w razie potrzeby uzupełnianie wysiłków pomiotów, które nie są samowystarczalne.
UŻYTKOWNICY MIASTA - użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z urządzeń miasta. Kryteria decydujące o przynależności do grona użytkowników miasta:
funkcje konkretnego miasta (oferowane przez miasto, należą do zbioru kompetencji z ustawy o samorządzie gminnym, bądź realizowane w mieście ale oferowane przez inne podmioty

(…)

…. CZYNNIKI DELIMITACYJNE: system prawny państwa, który nadaje jednostce osadniczej prawa miejskie, cechy mieszkańców miasta, potwierdzone stylem życia i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, gęstość zaludnienia, determinująca granice miasta wg rozmiarów obszaru zamieszkania dużej grupy na małej powierzchni, gęstość zabudowy, intensywny charakter wykorzystania terenu, zrównanie się wysokości renty budowlanej z wysokością renty rolnej. ZadANIA rady MIASTA: uchwalanie budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarowania, podejmowanie uchwał w zakresie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych.
zadANIA własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego…
… zasad i form współżycia ludzi. Ich istnienie jest przejawem rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, w tym mieszkańców określonego obszaru. CHECHY METROPOLII: specyficzny styl życia mieszkańców, zachowania instytucji uwzględniające globalność działalności, różnorodność źródeł tożsamości kulturowej, korytarze transportowe i komunikacyjne, stały przyrost wielkości potencjału demograficznego, ponadregionalny…
… na ich obszarze. Mają w części charakter efektów zewnętrznych, ponieważ nabywca otrzymuje je bezpłatnie. Nie są ubocznym produktem działalności ich wytwórcy, lecz powstają świadomie jako odpowiedź na potrzeby społeczne. Cechy: nieodpłatne, lub częściowo płatne, finansuje się je ze środków publicznych, ich konsumpcja musi być równa, podaż kształtuje się zupełnie niezależnie od decyzji pojedynczego konsumenta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz