Ekonomika miast i regionów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika miast i regionów - wykład - strona 1 Ekonomika miast i regionów - wykład - strona 2 Ekonomika miast i regionów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

E K O N O M I K A M I A S T I R E G I O N Ó W
E G Z A M I N Miasto - jednostka osadnicza, w formie punktowej, gmina miejska w której większość ludzi jest zatrudniona w zawodach pozarolniczych.
Zależność pomiędzy władzą centralną, a lokalną - władza lokalna jest formą decentralizacji władzy centralnej, lepiej rozumie potrzeby mieszkańców, potrafi je lepiej zaspokajać w przeciwieństwie do władzy centralnej która tworzy prawa dla dobra ogółu a nie każdej jednostki samorządu lokalnego.
Przyczyny korzyści urbanizacyjnych? Są darmowe, są wytwarzane przez miasto, każdy mieszkaniec może z nich skorzystać, ważne by był w odpowiednim miejscu i czasie.
Zasada pomocniczości - nie należy powierzać jednostce większej zadań które może zrobić jednostka mniejsza.
Cechy współczesne metropolii:
Eksportuje czynniki produkcji a tych których brak importuje (czynniki produkcji: praca, ziemia, kapitał)
Gości zagraniczne firmy
Prowadzi intensywną działalność w kierunku bezpośredniej komunikacji z zagranicą
Różna tożsamość mieszkańców
Jest na trasie korytarzy kontynentalnych= transportowych i komunikacyjnych
Otwartość ludzi na otoczenie i zjawiska w skali globalnej
Jaki wpływ na miasto maja przedsiębiorstwa? Przedsiębiorstwa mają znaczący wpływ na miasto. Firmy wpływają w sposób pośredni jak i bezpośredni na decyzje władz miasta. Wnoszą część swoich dochodów do miasta, przez co może się rozwijać, inwestować w nowe dobra publiczne. Miasto może stwarzać korzystne warunki dla lokalizacji firm w ich granicach.
3 funkcje zewnętrzne: funkcje centralne - usługi, handel i drobna wytwórczość skierowane do ściśle określonego, zdefiniowanego i na ogół leżącego wokół miasta zaplecza; funkcje wyspecjalizowane - funkcje o zasięgu zmiennym, często trudnym do zdefiniowania, niehierarchicznym: działalność przemysłu, turystyka itp.; funkcje mieszane - oba wspomniane typy nakładają się na siebie.
3 najważniejsze dobra publiczne?
Opisać suburbanizację - polega na wyludnianiu centrum miasta a zaludniania strefy podmiejskiej.
Urbanizacja przestrzenna - przykłady:
Włączanie mniejszych miast do granic większych miest( zwiększanie granic)
Tworzenie nowych miast( Brasil i Canberra)
Powstanie osiedli miejskich nie związanych z rolnictwem
Środowiska mieszkalne zmieniają się na wzór miejski
Rozwój
Rodzaje miast:
Małe - poniżej 20.000 Średnie - 20.000 - 100.000 Duże - 100.000 - 500.000 Największe - powyżej 500.000
Etapy rozwoju miasta. Urbanizacja
Suburbanizacja


(…)

….
Dezurbanizacja - proces społeczno , kulturowy polegający na odpływie ludności miejskiej, decentralizacja handlu przemysłu i usług. Następuje zanik tzw. miejskiego stylu życia.
Cechy miasta: Skupisko ludzi, działalności gospodarczych: usługowych, przemysłowych, budowlanych
Ma wyznaczone granice administracyjne
Znaczny Obszar zwartej zabudowy
Więcej grup wtórnych niż pierwotnych
Zróżnicowanie zabudowy…
… się problem związany z normalizacją tegoż poziomu rozwoju. Funkcje miasta na zewnętrzne i wewnętrzne
Internalizacja efektów zewnętrznych - włączanie kosztów i korzyści zewnętrznych podmiotu do jego rachunku ekonomicznego.
Co to urbanizacja - to proces rozwoju istniejących miast i powstawania nowych. Zespół przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast…
… w długim okresie czasu, interesuje się nimi każdy mimo że z nich nie korzysta (pogotowie ratunkowe).
Kryteria decydujące o przynależności do grona użytkowników miast - korzystanie z oferty miasta, przebywanie na terenie miasta, osoby mający wpływ na decyzje w mieście, osoby prowadzące działalność gospodarczą w mieście.
Urbanizacja ekonomiczna i jej mierniki - jest to stały wzrost ludności pracujących…
…. Wyodrębniona w administracyjnych granicach miasta.
Indystrualizacja - inaczej uprzemysłowienie jest to proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji, kierowanej planowo przy użyciu określonych metod zarządzania, charakteryzujący się zwiększaniem się odsetka osób zatrudnionych w przemyśle, standaryzacją czasu pracy, wyraźnym…

Suburbanizacja
Dezurbanizacja
Reurbanizacja
Rozwój miasta - rozwój miasta jest to zwiększanie się liczby mieszkańców miasta, powiększanie jego granic, wzrost dochodów miasta, zwiększanie inwestycji w mieście etc. Najważniejszy uczestnik miasta - Czynniki miastotwórcze: przedsiębiorczość indywidualną i zbiorową mieszkańców i tzw. patriotyzm lokalny - czynnik społeczny
czynniki lokalizacji przemysłu, budownictwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz