Odnawialne źródła energii-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawialne źródła energii-opracowanie - strona 1 Odnawialne źródła energii-opracowanie - strona 2 Odnawialne źródła energii-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
wykład nr
odnawia.doc
1. Podział odnawialnych źródeł energii
Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energie związane z aktywnością Słońca, geotermią Ziemi i z grawitacyjnym oddziaływaniem KsięŜyca. Źródła te, w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie są wprawdzie odnawialne, ale w interesującej nas skali czasowej moŜna je uznać za niewyczerpalne. Określa się je równieŜ jako pierwotne źródła energii. One to bowiem, w wyniku
naturalnych przemian, zachodzących w przyrodzie, powodują powstawanie innych form energii np. wiatru, biomasy, wody itp. Podział odnawialnych źródeł energii, naturalne i techniczne procesy przemiany energii, oraz formy uŜytkowej jej postaci przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1 Podział odnawialnych źródeł energii
Pierwotne źródła energii
S
ł
o
ń
c
e
Wiatr
Techniczne procesy
przemiany energii
UŜytkowa postać
energii
Parowanie, topnienie
lodu i śniegu, opady
Elektrownie wodne
Energia elektryczna
Ruch atmosfery
Woda
Naturalne procesy
przemiany energii
Elektrownie wiatrowe
Energia cieplna
Energia fal
Elektrownie falowe
i elektryczna
Prądy oceaniczne
Elektrownie wykorzy- Energia elektryczna
stujące prądy oceaniczne
Elektrownie wykorzy- Energia elektryczna
Nagrzewanie powierz- stujące ciepło oceanów
chni ziemi i atmosfery
Pompy ciepła
Energia cieplna
Promieniowanie słoneczne
Kolektory cieplne, elektrownie słoneczne
Produkcja biomasy
Energia elektryczna
Paliwa
Kotłownie i elektrownie
Energia cieplna i
elektryczna
Instalacje przetwórcze
Biomasa
Fotoogniwa i elektrownie słoneczne
Fotoliza
Promieniowanie słoneczne
Energia cieplna
Paliwa
Ziemia
Rozpad izotopów
Źródła geotermalne
Ogrzewanie i elektrownie geotermalne
Energia cieplna i
elektryczna
Księ
Ŝyc
Grawitacja
Pływy wód
Elektrownie pływowe
Energia elektryczna
Docierający do Ziemi strumień energii słonecznej ma moc wielokrotnie (30.000 razy) większą od mocy wszystkich urządzeń zainstalowanych na Ziemi przez człowieka. Z tego strumienia
30% odbijane jest od powierzchni Ziemi w postaci promieniowania widzialnego i ultrafioletowego, 47% jest pochłaniane, a następnie reemitowane przez Ziemię do kosmosu w postaci promieniowania podczerwonego, zaś 23% to energia dzięki której parują oceany, wieją wiatry, zachodzi fotosynteza, rozwija się i trwa Ŝycie na Ziemi. Jak to przedstawiono w tabeli, energię słoneczną wykorzystuje się bezpośrednio (kolektory, helioelektrownie) lub pośrednio (turbiny wiatrowe i wodne, spalanie biomasy i biopaliw).
Teoretycznie, wg szacunków przeprowadzonych w 2000 roku, juŜ dziś istnieją techniczne
moŜliwości pokrycia energetycznego zapotrzebowania świata ze źródeł energii odnawialnej. Ze
1
względu jednak na koszty tego rodzaju rozwiązania znajduje ono, jak dotąd, ograniczone zastosowanie, o czym mogą świadczyć liczby zawarte w tabeli 2, przedstawiające tę kwestię w skali
krajów Unii Europejskiej.
Tabela 2. Wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie
energetycznym Unii ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz