Odnawialne źródła energii - Energia wiatru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnawialne źródła energii - Energia wiatru  - strona 1 Odnawialne źródła energii - Energia wiatru  - strona 2 Odnawialne źródła energii - Energia wiatru  - strona 3

Fragment notatki:

  1  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII      1. Podział odnawialnych źródeł energii   Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energie związane z aktywnością Słońca, geoter- mią Ziemi i z grawitacyjnym oddziaływaniem KsięŜyca. Źródła te, w ścisłym tego słowa znacze- niu, nie są wprawdzie odnawialne, ale w interesującej nas skali czasowej moŜna je uznać za nie- wyczerpalne.  Określa  się  je  równieŜ  jako  pierwotne  źródła  energii.  One  to  bowiem,  w  wyniku  naturalnych przemian, zachodzących w przyrodzie, powodują powstawanie innych form energii -  np. wiatru, biomasy, wody itp. Podział odnawialnych źródeł energii, naturalne i techniczne pro- cesy przemiany energii, oraz formy uŜytkowej jej postaci przedstawiono w tabeli 1.  Tabela 1  Podział odnawialnych źródeł energii   Pierwotne źródła energii    Naturalne procesy  przemiany energii  Techniczne procesy  przemiany energii  UŜytkowa postać  energii    Woda  Parowanie, topnienie  lodu i śniegu, opady  Elektrownie wodne  Energia elektryczna  S    Ruch atmosfery  Elektrownie wiatrowe  Energia cieplna  ł  Wiatr  Energia fal  Elektrownie falowe  i elektryczna  o  ń    Prądy oceaniczne  Elektrownie wykorzy- stujące prądy oceaniczne  Energia elektryczna  c  e    Elektrownie wykorzy- stujące ciepło oceanów  Energia elektryczna      Nagrzewanie powierz- chni ziemi i atmosfery  Pompy ciepła  Energia cieplna    Promieniowanie sło- neczne    Kolektory cieplne, elek- trownie słoneczne  Energia cieplna      Promieniowanie sło- neczne  Fotoogniwa i elek- trownie słoneczne  Energia elektryczna        Fotoliza  Paliwa    Biomasa  Produkcja biomasy  Kotłownie i elektrow- nie  Energia cieplna i  elektryczna        Instalacje przetwórcze  Paliwa  Zie- mia  Rozpad izotopów  Źródła geotermalne  Ogrzewanie i elektrow- nie geotermalne  Energia cieplna i  elektryczna  Księ Ŝyc  Grawitacja  Pływy wód  Elektrownie pływowe  Energia elektryczna  Docierający do Ziemi strumień energii słonecznej ma moc wielokrotnie (30.000 razy) więk- szą od mocy wszystkich urządzeń zainstalowanych na Ziemi przez człowieka. Z tego strumienia  30%  odbijane  jest  od  powierzchni  Ziemi  w  postaci  promieniowania  widzialnego  i  ultrafioleto- wego, 47% jest pochłaniane, a następnie reemitowane przez Ziemię do kosmosu w postaci pro- mieniowania  podczerwonego,  zaś  23% to energia dzięki której parują oceany, wieją wiatry, za- chodzi fotosynteza, rozwija się i trwa Ŝycie na Ziemi. Jak to przedstawiono w tabeli, energię sło-

(…)

…, spalanie biomasy i biopaliw).
Teoretycznie, wg szacunków przeprowadzonych w 2000 roku, juŜ dziś istnieją techniczne
moŜliwości pokrycia energetycznego zapotrzebowania świata ze źródeł energii odnawialnej. Ze
1
względu jednak na koszty tego rodzaju rozwiązania znajduje ono, jak dotąd, ograniczone zastosowanie, o czym mogą świadczyć liczby zawarte w tabeli 2, przedstawiające tę kwestię w skali
krajów Unii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz