Odmiany procesu karnego skarbowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odmiany procesu karnego skarbowego - omówienie  - strona 1 Odmiany procesu karnego skarbowego - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Odmiany procesu karnego skarbowego - założenia konstrukcyjne postępowań szczególnych.
Modelowy przebieg procesu karnego skarbowego w kwestii odpowiedzialności karnej jedynie w od­niesieniu do spraw o przestępstwa skarbowe (postępowanie zwyczajne). Postępowanie zwyczajne jest postępowaniem typu podstawowego
Odmiany procesu o zmodyfikowanym przebiegu w stosunku do prze­biegu postępowania zwyczajnego, które określa się mianem „trybów szczególnych" lub „postępowań szczególnych". Cechę definiu­jącą postępowania szczególne stanowi to, że jego przebieg związany z nurtem odpowiedzialności karnej różni się istotnie od przebiegu pro­cesu karnego skarbowego, uznanego za typowy w danym systemie pra­wa karnego procesowego.
Jednoznaczne wyłącze­nie postępowania zwyczajnego w sprawach o wykroczenia skarbowe Postępowanie zwyczajne sąd prowadzi w takim samym składzie, w jakim rozpoznaje sprawy o wykroczenia skarbowe w ramach postępo­wań szczególnych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego standar­du gwarancji procesowych w procesie karnym skarbowym.
Trzy następujące grupy postępowań szczególnych:
Równoważne (ekwiwalentne), których for­malizm procesowy nie odbiega od formalizmu postępowania zwyczajnego,
Wzbogacone, których formalizm procesowy podlega zwiększeniu poprzez wprzęgnięcie do ich przebiegu pewnych czynności nieznanych postępowaniu zwyczajnemu,
Zredukowane, przewidujące uproszczenie, a niekiedy rezygnację z czynności obligatoryjnych, występujących w postępowaniu zwyczajnym.
W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe naj­liczniejszą grupę tworzą postępowania szczególne o zredukowanym formalizmie w stosunku do postępowania zwyczajne­go, do których należą:
postępowanie o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
postępowanie nakazowe,
postępowanie uproszczone Postępowanie w stosunku do nie­obecnych uzasadnia po­trzebę sprawowania wymiaru sprawiedliwości nawet wtedy, jeśli sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego przebywa za gra­nicą albo nie można ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kra­ju. Modyfi­kacje przewidziane w ramach postępowania w stosunku do nieobecnych - w sprawach złożonych podmiotowo lub podmiotowo-przedmiotowo znoszące się tylko do nieobecnego podmiotu nie prowadzą do jednobiegunowego, istotnego zachowa­nia proporcji, jeśli chodzi o formalizm procesowy trybu zwyczajnego lub trybu uproszczonego, można wysnuć tezę, że analizowane postępowanie stanowi tryb szczególny równoważny w stosunku do postępowania zwyczajnego lub postępowania uproszczonego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz