Oczyszczanie ścieków - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie ścieków - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Oczyszczanie  ś cieków - natlenianie      Tlenowy proces osadu czynnego jest najcz ęś ciej stosowanym procesem  oczyszczania  ś cieków i ma za zadanie zmniejszenie st ęż enia nieopadaj ą cych,  rozpuszczonych i koloidalnych zwi ą zków organicznych.  Mikroorganizmy, g łównie bakterie, przetwarzają związki organiczne do końcowych  produktów gazowych i wody. W wyniku tego procesu następuje przyrost masy  mikroorganizmów w ilości 10-80% w stosunku do dopływającego ładunku BZT5.    Aby proces biologicznego rozk ładu zwi ą zków organicznych nast ą pił, trzeba do  uk ładu dostarczy ć  tlen, który jest niezb ę dny mikroorganizmom do  ż ycia.  Wprowadzanie tlenu do wody i  ś cieków    Napowietrzanie wody lub  ścieków spełnia wielorakie funkcje np.:   zapewnia ci ą głe dostarczanie tlenu do zbiornika/komory i utrzymanie w  niej warunków tlenowych   mieszanie zawarto ś ci np. komory napowietrzania i utrzymanie kłaczków  osadu czynnego w stanie zawieszonym   usuwanie  Ż elaza i manganu z wody.    Napowietrzanie powinno by ć  odpowiednio intensywne , a koszt napowietrzania  stanowi g łówną pozycję w kosztach np. eksploatacji oczyszczalni ścieków i z tego względu  poszukuje si ę sposobów napowietrzania o dużej skuteczności i jednocześnie najtańszych.  Do porównania i oceny ró ż nych typów i konstrukcji urz ą dze ń , słu żą cych do  wprowadzenia powietrza (i tym samym tlenu) do zb iorników/komór stosuje si ę  m. in.  pomiar  „zdolno ś ci wprowadzania tlenu do cieczy”.  Ponieważ polska nazwa jest długa i  niezr ęczna, najczęściej parametr ten określa się skrótem OC (z ang.  oxygenation capacity ).  Wyraża się go w kilogramach tlenu na godzinę [kg O2/h].  Poza warto ścią OC  istotny jest koszt energetyczny wprowadzenia do cieczy  jednego kilograma tlenu (wska ź nik ekonomicznej efektywno ś ci natleniania).  Zasada  pracy urz ądzenia natleniającego sprowadza się m. in. do stworzenia możliwości rozwinięcia  powierzchni granicznej faz.    Można to uzyskać dwoma drogami:   przepuszczaj ą c powietrze rozdrobnione na mo ż liwie małe p ę cherzyki przez  wod ę , która w tym przypadku jest faz ą  ci ą gł ą   rozdrabniaj ą c wod ę  na małe kropelki i przepuszczaj ą c je przez warstw ę  powietrza, stanowi ą c ą  faz ę  ci ą gł ą .    Techniczne sposoby napowietrzania sprowadzaj ą się do:   wtłaczania p ę cherzyków powietrza w przydenn ą  stref ę  zbiornika/komory  poprzez: rury perforowane, rury zanurzone otwartym ko ń cem w cieczy 

(…)

Oczyszczanie ścieków - natlenianie
Tlenowy proces osadu czynnego jest najczęściej stosowanym procesem
oczyszczania ścieków i ma za zadanie zmniejszenie stężenia nieopadających,
rozpuszczonych i koloidalnych związków organicznych.
Mikroorganizmy, głównie bakterie, przetwarzają związki organiczne do końcowych
produktów gazowych i wody. W wyniku tego procesu następuje przyrost masy
mikroorganizmów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz