Natlenianie - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Natlenianie - omówienie zagadnienia - strona 1 Natlenianie - omówienie zagadnienia - strona 2 Natlenianie - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Rozpuszcz.molarn a gazu w wodzie przy stałej temp jest proporcjonalna do ciśnienia cząstkowego nad  cieczą. Prawo Henry’ego-Daltona C=k • p, c – rozp gazów w cieczy,mg/l; p – ciśnienie cząste gazu nad  roztw,atm;k – współcz proporcjon wyrażający rozpuszcz gazu przy ciśnieniu cząst 1 atm (101325Pa) Tlen rozpuszczony W przypadku rozpuszcz miesz gazów w cieczy (np. powietrza w wodzie) prawo to  stosuje się oddzielnie dla kaŜdego skład miesza.Ilości rozpuszcz gazów są tu proporcjon do ich ciśnień  cząstkowych. Stos ilości poszczególnych gazów w roztworze jest różny od stos w fazie gazowej, gdyŜ róŜne  są współczynniki  k  poszczególnych gazów. Na podstawie prawa zrozumiałe staje się, Ŝe woda stykając się z  powietrzem zawiera więcej azotu niŜ tlenu, pomimo że rozpuszcz azotu w wodzie jest mniejsza niŜ  tlenu.Wynika to z czterokrotnie wyŜszej zawartości azotu względem tlenu w powietrzu. W rezultacie  zawartość tych gazów w wodzie destylowanej w stanie całkowitego nasycenia w 273K wynosi: dla azotu =  k(N2)•p(N2)=29,42•0,78=22,95 mgN2/l dla tlenu =k(O2)• p(O2) =69,45•0,21=14,60 mgO2/l. Rozp tlen w  wodach nat ma podst znaczenie dla wszelkich proc chem i biochem.niezbędny do życia ryb i innych organ  wodnych . Zaw tlenu rozpu  w wodzie wynikiem równowagi między zuzywaniem tlenu a jego dostarczaniem. Procesy  zachodzące w obecności tlenu-aerobowe,prowadz do zmniejszenia zawart  zaniecz w wodzie.W przypadku  braku tlenu w wodzie ustalają się warunki anaerobowe(beztlenowe) i zach proc,w których powstają subst  tokse, często o nieprzyjemnym,odrażającym zapachu.Zuzywany tlen rozpu uzupełniany jest tlenem z  atmo.źródłem tlenu w wodzie moŜe być fotosynteza. Im deficyt tlenu rozpuszczonego jest większy tym  szybkość przenikania tlenu do wody jest większa.Natlenianie zbior wodnych zaleŜy od stos powierzchni  zbiornika do całej masy wody, a takze od turbulencji warstw powierzchn. Rozp tlenu w wodzie zalezy od  temp i z jej wzrostem maleje.Zjawisko niedotlenien wody moŜe wystąpić przy obecności pokrywy lodowej,  jak tez przy pokryciu wody warstwą olejów. W przypadku znacznego dopływu zaniecz organ do wody może  łatwo dojść do nadmiernego zuzycia tlenu i przejścia w warunki beztlenowe.Stęzenie tlenu w wodzie  naturalnej może podlegać znacznym wahaniom–od wartości bliskich zera do stanu przesycenia.Zaw rozpo  tlenu w wodach naturalnych 0-14,62 mgO2 /l.W wodach rzek stęż tlenu jest zwykle równomierne w całym  przekroju i na całej głębokości. Jedynie przy samym dnie głębokich rzek moŜna zaobserwować zmniejszenie 

(…)

…. Jedynie przy samym dnie głębokich rzek moŜna zaobserwować zmniejszenie
stęz tlenu wskutek zuzywania go przez osady denne. W wodach stojących występują istotne zmiany w zal
od głębokości.stratyfikacją termiczną jezior.
Deficyt tlenowy-róznica między stęz tlenu w stanie nasycenia w danych warunkach a jego rzeczywistą
zawartością w wodzie. Stęzenie tlenu w wodach powierzch jest zwykle mniejsze latem…
…. Można to
uzyskać dwoma drogami; -przepuszczając powietrze rozdrobnione na możliwie małe pęcherzyki przez wodę,
która w tym przypadku jest fazą ciągłą; rozdrabniając wodę na małe kropelki i przepuszczając je przez
warstwę powietrza, stanowiącą fazę ciągłą.Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest jednym z
najważniejszych wskaźników jakości wody. W przypadku obecnego w wodzie agresywnego dwutlenku
węgla duża…
… w stanie nasycenia w danych warunkach a
jego rzeczywistą zawartw wodzie. Napowietrzanie wody lub ścieków, funkcje:zapewnia ciągłe dostarczanie
tlenu do zbiornika/komory i utrzymanie w niej warunków tlenowych; mieszanie zawartości np.komory
napowietrzania i utrzymanie kłaczków osadu czynnego w stanie zawieszonym; usuwanie żelaza i manganu z
wody.Techniczne sposoby napowietrzania: wtłaczanie pęcherzyków…
… zasolenia Zal ta jest praktycznie liniowa do stęż soli 35 g/l Powierza woda morska na ogół dobrze
natleniona,stęż tlenu mieści się w granicach 7-9 cm3/l. W styczniu stęż tlenu jest wyższe niż we wrześniu,
bezpośredni związek z wielkością produkcji materii organ podczas letnich miesięcy.Obumierające wodorosty
i plankton są konsumowane przez bakter, zachodzi proces mineralizacji subst organ.Proces…
… z tlenem występującym w
atmosferze, wtedy o stuprocentowym nasyceniu wody tlenem, jeśli przekracza tą wartość(przy danej temp i
ciśnieniu) wyst zjawisko przesycenia wody tlenem. MoŜe być to spowodowane gwałtownym wzrostem temp
lub spadkiem ciśna. Źródłem przesycenia wody tlenem może być także fotosynteza. Zjawisko niekorzystne z
punktu widzenia biocenozy wodnej. W wodzie przesyconej tlenem (gazami) ryby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz