Ochrona wód podziemnych - notatki z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona wód podziemnych - notatki z ćwiczeń - strona 1 Ochrona wód podziemnych - notatki z ćwiczeń - strona 2 Ochrona wód podziemnych - notatki z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 4 Temat: Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie Wykorzystując system DRASTIC, metodę Kleczkowskiego (1990), schemat GOD oraz system AVI proszę ocenić podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie ze strony źródła znajdującego się na powierzchni terenu dla fragmentu terenu położonego w rejonie Oleśnicy. Reprezentatywny przekrój hydrogeologiczny analizowanego terenu przedstawiono na rysunku poniżej: Wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia oceny należy przyjąć na podstawie literatury i innych materiałów źródłowych. m 1= 1. 8  m m 2= 4. 0  m Piasek drobnoziarnisty Glina piaszczysta Warstwa wodonośna (Piaski gruboziarniste)

(…)

… wodonośnej 35 kg
niebezpiecznej substancji. W odległości 1000 m od miejsca skażenia znajduje się studnia, w której okresowo
pobierane są próbki wody do analiz chemicznych. Przepływ wody gruntowej na odcinku pomiędzy miejscem
wypadku, a studnią posiada charakter jednowymiarowy. Dopuszczalne stężenie rozpatrywanej substancji w
wodzie gruntowej ujmowanej ze studni nie może przekraczać 0,2 mg/l. Schemat…
… równowagowe koncentracje roztworu i koncentracje substancji w szkielecie dla pewnej
substancji. Sporządzić wykres zależności S = f (C) i ocenić który z modeli sorpcji lepiej opisuje przedstawione dane.
Wyznaczyć parametry modelu.
C
g/ml
S
g/g
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0,16
0,34
0,44
0,58
0,71
0,77
0,84
0,91
0,95
1,02
4.
Obliczyć jaka będzie końcowa koncentracja roztworu glebowego jeśli do gleby o porowatości 32 % i gęstości
właściwej 2.65 g/cm3 zostanie wprowadzony roztwór o koncentracji 20 mg Zn 2+/dm3, współczynnik sorpcji gleby
Kd = 0.001 m3/kg.
5.
Obliczyć jakiej koncentracji roztworu glebowego wyrażonej w mg/l odpowiada koncentracji sorpcyjnej
S = 1mwal/100g gleby, jeśli gleba posiada gęstość objętościową szkieletu gruntowego: a) 1.60 g/cm3,
b) 1.90 g/cm3. Obliczenia przeprowadzić dla czterech…

0.06238
0.03059
Ćwiczenie Nr 6
Temat: Analityczne rozwiązanie równania transportu
1. Na skutek uszkodzenia zbiornika w Zakładach Chemicznych dostało się do warstwy wodonośnej 35 kg
niebezpiecznej substancji. W odległości 1000 m od miejsca skażenia znajduje się studnia, w której okresowo
pobierane są próbki wody do analiz chemicznych. Przepływ wody gruntowej na odcinku pomiędzy miejscem
wypadku, a studnią…
… zanieczyszczenia do warstwy wodonośnej jego koncentracja w wodzie
gruntowej w rejonie studni przekroczy dopuszczalną wartość?
(b) Po jakim czasie koncentracja zanieczyszczenia w wodzie gruntowej w rejonie studni ponownie będzie
mniejsza od wartości dopuszczalnej?
(c) W jakiej odległości od miejsca iniekcji koncentracja zanieczyszczenia w wodzie gruntowej posiada
maksymalną wartość po upływie 1, 2 i 3 lat od chwili iniekcji? Jakie są wartości maksymalnych koncentracji?
(d) Jak wysokie byłyby koncentracje obliczone w punkcie (3), gdyby rozpatrywane zanieczyszczenie ulegało
rozkładowi, jeśli stała rozkładu wynosi  = 9,510-4 d-1? (podana stała rozkładu odpowiada okresowi
połowicznemu rozkładu t1/2 = 2 lata).
2. Warunki zanieczyszczenia warstwy wodonośnej są bardzo zbliżone do sytuacji przedstawionej…
… kationów: NH4+, Cu2+, Pb2+ oraz Cr6+.
6.
Proszę określić zdolność sorpcyjną (w mwal/100 g) kationów dla gliny pylastej zawierającej 32% frakcji iłowej, jeśli
skład mineralny tej frakcji jest nastę pujący: montmorylonit – 64%, kaolinit – 20% i illit – 16%
Ćwiczenie nr 3
Temat: Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
Dla podanego profilu otworu hydrogeologicznego dokonać oceny podatności wód…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz