Ochrona wód podziemnych

note /search

Ochrona wód podziemnych - notatki z ćwiczeń

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona wód podziemnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

Ćwiczenie nr 4 Temat: Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie Wykorzystując system DRASTIC, metodę Kleczkowskiego (1990), schemat GOD oraz system AVI proszę ocenić podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie ze strony źródła znajdującego się na powierzchni terenu dla fragmentu tere...

Metody przedstawienia składu chemicznego wód podziemnych

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona wód podziemnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1617

  1 Metody przedstawienia składu chemicznego wód podziemnych    Ocena jakości analiz    W idealnie wykonanej analizie  suma kationów wyrażona w formie  równoważnikowej powinna być równa sumie anionów wyrażonej w tej samej formie:  Σ rK =  Σ rA . Najczęściej jednak zdarza się, że między tymi sumam...

Schemat Kleczkowskiego

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona wód podziemnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Schemat Kleczkowskiego                        Schemat LeGranda        Na podstawie nomogramu dla każdego z czynników ryzyka odczytuje się określoną wartość  punktową, następnie punkty się sumuje.    Suma punktów poniżej 4 oznacza bardzo wysokie prawdopodobieństwo zanieczyszczenia,  suma powyżej 2...

Rozwiązanie analityczne

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona wód podziemnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

Roz w iązani e  an ali tyc zn e  rów n an ia  tr an sp or tu   Zagadnienie jednowymiarowe   Ciągła iniekcja zanieczyszczenia:  Chwilowa iniekcja zanieczyszczenia:                                      t D 2 ut x erfc D ut exp t D 2 ut x erfc 2 C C L L L 0   ...