Rozwiązanie analityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie analityczne - strona 1 Rozwiązanie analityczne - strona 2 Rozwiązanie analityczne - strona 3

Fragment notatki:


Roz w iązani e  an ali tyc zn e  rów n an ia  tr an sp or tu   Zagadnienie jednowymiarowe   Ciągła iniekcja zanieczyszczenia:  Chwilowa iniekcja zanieczyszczenia:                                      t D 2 ut x erfc D ut exp t D 2 ut x erfc 2 C C L L L 0             t D ut x t D C C L L 4 exp 2 2 0                     t D 2 ut x erfc 2 C C L 0 Chwilowa iniekcja zanieczyszczenia, źródło punktowe:      t exp t R u 4 y t R u 4 t R u x exp t 1 u mn 4 M t , y , x C T 2 L 2 T L e                                  C –  k o n c e n tra c ja  z a n ie c z y s z c z e n ia  w  w o d z ie , [ M /L 3 ] ; x , y –  w s p ó łrz ę d n e  p rz e s trz e n n e  [ L ] ; t    –  c z a s  [ T ] ;   M –  c a łk o w ita  m a s a  z a n ie c z y s z c z e n ia , [ M ] ; m –  m ią ż s z o ś ć  w a rs tw y  w o d o n o ś n e j, [ L ] ; n e   –  w s p ó łc z y n n ik  p o ro w a to ś c i e fe k t y w n e j, [  - ] ;  L  ,     T    –   d y s p e r s y j n o ś ć   o ś r o d k a   ( p o d ł u ż n a / p o p r z e c z n a ) ,   [ L ] ; u    –  ś re d n ia  rz e c z y w is ta  p rę d k o ś ć  w o d y  w  o ś ro d k u  [ L /T ] ; R  –  w s p ó łc z y n n ik  o p ó ź n ie n ia  [  - ] ;    –  w s p ó łc z y n n ik  ro z k ła d u  s u b s ta n c ji [ T - 1 ] . Roz w iązani e  an ali tyc zn e  rów n an ia  tr an sp or tu   Zagadnienie dwuwymiarowe   x  C  x   x   y   C   źródło       t exp t R u 4 t R u x exp R / ut R mn 2 B / M t , x C L 2 L e                             Chwilowa iniekcja zanieczyszczenia, źródło liniowe: 

(…)

… przestrzenne [L];
t
– czas [T];
M
– całkowita masa zanieczyszczenia, [M];
B
– długość źródła zanieczyszczenia, [L];
m
– miąższość warstwy wodonośnej, [L];
ne
– współczynnik porowatości efektywnej, [ - ];
L
– dyspersyjność podłużna ośrodka, [L];
u
– średnia rzeczywista prędkość wody w ośrodku [L/T];
R

– współczynnik opóźnienia [ - ];
-1
– współczynnik rozkładu substancji [T ].


  exp  t…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz