Ochrona Własności Intelektualnej - źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ochrona Własności Intelektualnej - źródła prawa  - strona 1  Ochrona Własności Intelektualnej - źródła prawa  - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Izabela Barańczyk
Ochrona własności intelektualnej
Wykład I – Źródła prawa m-owego, pojęcie i klasyfikacja własności intelektualnej
1. Źródła prawa międzynarodowego:
Pod uwagę bierzemy przede wszystkim akty wielostronne wchodzące w skład WIPO:
Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej z 1883r.
Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886r.
Konwencja o ustanowieniu światowej organizacji własności intelektualnej z 1967r.
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej z 1994r.
2. Prawo europejskie:
Nie ma jednolitego aktu prawnego, poszczególne kwestie rozstrzygane są w aktach dwojakiego rodzaju
(dyrektywy i rozstrzygnięcia), a pozostałe na zasadzie swobody przepływu towaru.
Dyrektywy – ujednolicają standard. Odnoszą się do:

wzoru przemysłowego
znaku towarowego
topografii układów scalonych
ochrony programów komputerowych
ujednoliceniu czasu ochrony praw autorskich i pokrewnych
Rozstrzygnięcia – mają bezpośrednią zastosowalność. Odnoszą się do:znaku towarowego
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia
wzorów wspólnoty
3. Regulacje prawa polskiego:ustawa o prawie autorskim i pokrewnym – 4 lipca 1994
ustawa o prawie własności przemysłowej – 30 czerwca 2000
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – 16 kwietnia 1993
4. Pojęcie własności intelektualnej:
Własność intelektualna - dobra niematerialne (dobra koncepcyjne). Możemy tutaj wyróżnić takie
dobra jak:dzieła: literackie, artystyczne, naukowe
rozwiązania: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe
oznaczenia: oznaczenia przedsiębiorstwa, oznaczenia pochodzenia geograficznego, znaki
towarowe
Dobra te istnieją niezależnie od rzeczy, jednak to właśnie ona jest nośnikiem dzięki któremu poznajemy
i korzystamy z danego dobra. Przy spełnieniu określonych przesłanek mogą i są one chronione. Mają
swoją własność majątkową. Ochrona tych dóbr opiera się na prawie podmiotowym, którego wzorem
jest prawo własności rzeczy. Uprawnienia majątkowe w przypadku dóbr niematerialnych są
ograniczone w czasie i w przestrzeni.
Dr. Izabela Barańczyk
Ochrona własności intelektualnej
Wykład I – Źródła prawa m-owego, pojęcie i klasyfikacja własności intelektualnej
5. Klasyfikacja dóbr własności intelektualnej:
A. Przesłanka przyznania ochrony:


dobra o charakterze intelektualnym: dla uznania ochrony potrzebny jest wysiłek intelektualny
człowieka. Zaliczamy tu dzieła i rozwiązania.
symbole: dla uznania ochrony nie ważna jest nowość czy oryginalność ale zdolność do
wywołania określonych skojarzeń. Zaliczamy tu oznaczenia, które możemy podzielić na
pełnione funkcję:
- znak towarowy (indywidualizacja towarów i usług w obrocie)
- firma, przedsiębiorca (indywidualizacja przedsiębiorstwa na rynku)
- oznaczenie przedsiębiorstwa (wyróżnienie działalności, którą prowadzi przedsiębiorca)
- oznaczenie pochodzenia geograficznego (miejsce wytworzenia i właściwości towaru)
B. Przeznaczenie dóbr:


dobra które są przedmiotem ochrony, niezależnie od ich wartości i zastosowania – utwory.
dobra należące do przemysłowego zastosowania – oznaczenia
6. Pojęcie własności przemysłowej:
Własność przemysłowa – część z dóbr niematerialnych. Wzięła swoją nazwę od Konwencji Paryskiej o
ochronie własności przemysłowej. Zaliczamy tutaj:patenty na wynalazki
wzory użytkowe
wzory przemysłowe
znaki towarowe
nazwy handlowe
nazwy poch

(…)

… się do:

wzoru przemysłowego
znaku towarowego
topografii układów scalonych
ochrony programów komputerowych
ujednoliceniu czasu ochrony praw autorskich i pokrewnych
Rozstrzygnięcia – mają bezpośrednią zastosowalność. Odnoszą się do:znaku towarowego
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia
wzorów wspólnoty
3. Regulacje prawa polskiego:ustawa o prawie autorskim i pokrewnym – 4 lipca 1994…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz