Ochrona środowiska w systemie politycznym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska w systemie politycznym - strona 1 Ochrona środowiska w systemie politycznym - strona 2 Ochrona środowiska w systemie politycznym - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT I I) OCHRONA ŚRODOWISKA W SYSTEMIE POLITYCZNYM
I.
Raport Rzymski ,,Polityczność” ochrony środowiska :
- domena działalności rządów i administracji publicznej,
- przedmiot regulacji konstytucyjnej,
- wartość, do której odwołują się programy partyjne,
- na jej rzecz ludzie organizują się w partie polityczne, grupy interesów, ruchy społeczne itp.
Ochrona środowiska naturalnego wyrasta z uświadomienia sobie niszczycielskich konsekwencji działalności człowieka, która, co paradoksalnie, ma prowadzić do pełniejszego zaspokojenia jego potrzeb, a w rezultacie zagraża podstawom jego egzystencji.
Działalność partii ekologicznych jest bez wątpienia najbardziej przekonywającym dowodem na polityczność kwestii ochrony środowiska naturalnego.
Stanowi ona element programowy wszystkich znaczących sił politycznych, które - będąc u władzy - podejmują , w szerszym lub węższym zakresie, działania proekologiczne. Godzą one zarówno w interesy producentów, jak i konsumentów dóbr materialnych, zachęcając do ich kontrakcji.
II.
Relację ochroną środowiska naturalnego a system polityczny rozpatruje się w doktrynie na co najmniej trzech płaszczyznach :
1 - koncepcja ochrony środowiska jako funkcji (zadania) państwa, domena prawoznawstwa
2 - ujęcie ochrony środowiska w postaci prawa jednostki,
3 - sprowadza to zagadnienie na płaszczyznę polityki ochrony środowiska. domena politologii
Analiza polityki ochrony środowiska winna mieć na celu :
- ustalenie treści polityki, struktury procesu politycznego, uwarunkowań oraz wywoływanych przez nią efektów,
- nie jej wartościowanie bądź formułowanie recepty na jej polepszenie.
Zdefiniowanie polityki ochrony środowiska - jest nią działalność państwa zorientowana na racjonalne wykorzystanie przyrody i jej zasobów oraz na zapobieganie jej degradacji.
Program Zielonych akcentuje obowiązki spoczywające na państwie :
- likwidacje elektrowni atomowych,
- kontroli przemysłu chemicznego,
- podjęcia środków zapobiegających degradacji gleby, powietrza i wody itp.
Podmiotem polityki ochrony środowi ska jest - państwo (organy państwa),
Przedmiotem - środowisko naturalne,
Przejawem - decyzje polityczne,
Efektem - jego konserwacja lub też polepszenie jego stanu,
Konsekwencją - nadanie ekopolityce statusu polityki sektorowej (takiej jak polityka mieszkaniowa, edukacyjna, ubezpieczeniowa itp.)
Polityka - jest procesem konwersji społecznych żądań i oczekiwań w rozstrzygnięcia ośrodków decyzyjnych, które osłabiają lub nasilają owe żądania.


(…)

…, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dyrektorzy urzędów morskich, Główny Inspektorat i inspektorzy dozoru technicznego żeglugi morskiej, kierownicy inspektoratów żeglugi śródlądowej, Prezes Agencji Rynku Rolnego i podmioty mu podległe.
6. Społeczne podmioty ochrony
7. O państwowym monitoringu środowiska
Zgodnie z ustawą z 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska utworzono państwowy monitoring…
…, odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu (w przypadku gruntów leśnych).
Opłaty za korzystanie ze środowiska.
1. Należą one z tytułu: wprowadzanie gazów (pyłów) do powietrza, wprowadzania ścieków do wód (ziemi), poboru wód, składowania odpadów, usuwania drzew (krzewów), wykonywania niektórych rodzajów działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym.
Obowiązek ponoszenia tych opłat obciąża wyłącznie:
- ,,podmioty korzystające ze środowiska”,
- osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, jednak tylko w takim zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga bądź pozwolenia na wprowadzania substancji (energii) do środowiska, bądź pozwolenia wodno prawnego na pobór wód.
samodzielne ustalanie opłat
2. Prawo ochrony środowiska oraz prawo geologiczne i górnicze wprowadzają mechanizm ,,samo…
… publicznej jest przede wszystkim kontrola prawidłowości ustalenia (obliczenia) wspomnianych opłat oraz ich wniesienia.
W zasadzie opłaty wnoszone sa w cyklu kwartalnym.
Opłaty ustalane w drodze decyzji
3. W drodze decyzji ustalane są opłaty:
- za usuwanie drzew (krzewów),
- z tytułu działalności koncesjonowanej na podstawie prawa geologicznego i górniczego, innej niż wydobywanie kopalin,
- sankcje (tj…
… składowiska.
Opłaty za pobór wody i wprowadzenie ścieków do wód (ziemi).
Opłaty za usuwanie drzew (krzewów).
1. Są one ustalane w zezwoleniu na ich usunięcie, w więc w drodze decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Opłata za działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym.
Niektóre inne rodzaje opłat.
1…
… i finansowych dla ochrony przyrody.
Formy ochrony przyrody; pozycja gminy w tworzeniu form obszarowych.
Ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody - przewiduje następujące obszary i formy ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochronę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz