Centralne, naczelne organy administracji.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Centralne, naczelne organy administracji. - strona 1 Centralne, naczelne organy administracji. - strona 2 Centralne, naczelne organy administracji. - strona 3

Fragment notatki:


Administracja publiczna tworzy w Polsce pewien system. Na system ten składają się dwie podstawowe struktury: administracja państwowa (rządowa) i administracja samorządowa. Obie powyższe części mają na celu wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej. Istnieją jednak też między nimi różnice o charakterze strukturalnym, kompetencyjnym czy organizacyjnym. I. Organy administracji rządowej można ze względu na terytorialny zasięg działania podzielić na  organy naczelne  organy centralne organy ter enowe Często jednak bardzo trudno ustalić jednoznacznie charakter poszczególnych jednostek organizacyjnych. Problem pojawia się m.in. w przypadku Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (ustawa z dnia 19 X 1991 r., tekst jedn. Dz.U. z 1995 r., nr 57, poz. 199 z późn. zm.). Jest to państwowa osoba prawna, działająca w formach prawa cywilnego. Trzeba jednak stwierdzić, że wiele jej zadań ma charakter administracyjny. Podobne wątpliwości pojawiają się w przypadku Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (na podst. Ustawy z 3 IV 1993 r. o badaniach i certyfikacji - Dz.U. nr 55, poz. 250 z późn. zm.). Centrum to pełni funkcje badawcze, ma też jednak zadania typu administracyjnego. Obszar działania organów naczelnych i centralnych obejmuje cały kraj (ale wyjątek stanowili: Minister ds. byłej dzielnicy pruskiej i Minister Ziem Odzyskanych). To jest ich cecha wspólna. Istnieją też oczywiście różnice. Najważniejsza z nich sprowadza się do tego, ze organy naczelne tworzą rząd, a organy centralne nie wchodzą w skład rządu. Organy naczelne mają następujące cechy -(oprócz tworzenia składu rządu): 1.  Są one powoływane przez Prezydenta (bezpośrednio lub po wyborze przez Sejm), 2. Są organami zwierzchnimi wobec innych organów, 3.  Ponoszą one odpowiedzialność konstytucyjną i polityczną. Art. 147 Konstytucji wskazuje organy naczelne. Są to:  Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów,  ministrowie,  przewodniczący określonych w ustawie komitetów.  
Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. -  Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. -  Rada Ministrów kieruje administracją rządową. -  W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:   1)  zapewnia wykonanie ustaw,   2)  wydaje rozporządzenia,   3)  koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,   4)  chroni interesy Skarbu Państwa,

(…)

… Europejskiej. Minister Lech Nikolski, mocą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego kieruje Rządowym Centrum Studiów Strategicznych do czasu powołania Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. W gestii ministra leży również podejmowanie wszelkich działań mających na celu utworzenie NCSS…
… - określonych służb, inspekcji i straży. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej kieruje nią i koordynuje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego jej działania i ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. Do tych organów zaliczyć można m.in. Państwową Straż Pożarną, Policję Państwową, Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Handlową, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Farmaceutyczną, Inspekcję Budowlaną. Kierowników tych organów powołuje wojewoda (za wyjątkiem komendanta wojewódzkiego Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej). Poza tym zespolenie przejawia się w tym, że organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego. Zespolenie uzewnętrznia się również w płaszczyźnie kompetencyjnej: zadania i kompetencje wojewody są wykonywane…
… i specjalistycznych urzędów górniczych, dyrektorów okręgowych urzędów miar i naczelników obwodowych urzędów miar, dyrektorów urzędów morskich, dyrektorów urzędów statystycznych.
Na system administracji publicznej składają się w Polsce ponadto struktury samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny to forma decentralizacji administracji publicznej. W przypadku decentralizacji ustawodawca dzieli kompetencje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz