Ochrona środowiska - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska - pytania i odpowiedzi  - strona 1 Ochrona środowiska - pytania i odpowiedzi  - strona 2

Fragment notatki:


.................................................................................................................. ............................................ imię i nazwisko nr grupy
Wymień 4 reglamentacje korzystania ze środowiska:
pozwolenie zintegrowane
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
pozwolenie na wytwarzanie odpadów
pozwolenie wodnoprawne i pochodne (PW)
koncesje na prowadzenie prac geologicznych i wydobywania kopalin
Systemy zarządzania środowiskowego (System ISO 14001, Rozporządzenie EMAS, Zasada Czystej Produkcji, Odpowiedzialność i troska) Definicja ekorozwoju w/g Harlen Gro Bruttland:
prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnych generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń, które też będą posiadały prawo do swego rozwoju. W/g ustawy POŚ ochrona środowiska to:
podjęcie działań umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej,
zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej,
odpowiedź a) i b) Wymień 4 zasady polityki ekologicznej dotyczącej organizacji życia społeczno gospodarczego:
Zasada zrównoważonego rozwoju
Zasada prewencji
Zasada przezorności
Zasada zanieczyszczający płaci
Zasada kompleksowości ochrony środowiska
Zasada dostępu do informacji Zasada subsydiarności
Zasada partycypacji publicznej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych
Zasada integracji ochrony środowiska z politykami sektorowymi
Zasada ekonomizacji
Ochrona środowiska jest realizowana między innymi poprzez
określanie standardów jakości środowisk oraz kontroli ich osiągania, podejmowanie działań służących nieprzekraczaniu lub przywracaniu standardów,
standardy emisji,
odpowiedź a) i c)
odpowiedzi a) , b) i c) Funkcje ochrony środowiska to:
funkcja organizatorska, organizacyjna i nadzoru,
funkcja organizacyjna, represyjna i nadzoru,
funkcja organizatorska, organizacyjna i represyjna ,
Do jakiego rodzaju korzystania ze środowiska zaliczamy korzystanie z wody na potrzeby działalności gospodarczej ?
powszechne,
zwykłe,
szczególne Do jakiego rodzaju korzystania ze środowiska zaliczamy korzystanie z wody w celu uprawiania turystyki i sportów wodnych oraz amatorskiego wędkarstwa ? powszechne , zwykłe,


(…)

… inwestycyjnymi,
wydawanie pozwoleń na poszczególne inwestycje,
Etapy procedury OOŚ:
wstępny, przygotowawczy, właściwy,
wstępny i właściwy,
wstępny, właściwy i końcowy,
OOŚ w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej jest:
wymagana zawsze,
nie zawsze wymagana,
Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzamy w przypadku:
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko,
trans-granicznej oceny oddziaływania na środowisko Raport oddziaływania na środowisko sporządzamy w przypadku:
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko,
trans-granicznej oceny oddziaływania na środowisko Pozwolenie na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii jest:
a. wydawane na czas…
… w powietrzu ze standardami jakości powietrza, ustalonymi przez wojewodę właściwego dla danego regionu w drodze rozporządzenia, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
Środki finansowo-prawne stosowane w ochronie środowiska to w szczególności:
opłata za korzystanie ze środowiska,
zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska,
administracyjna kara pieniężna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz