Ochrona pracownika w przepisach UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona pracownika w przepisach UE - strona 1 Ochrona pracownika w przepisach UE - strona 2 Ochrona pracownika w przepisach UE - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA PRACOWNIKA W PRZEPISACH UNII EUROPEJSKIEJ
1.Źródła prawa
O ochronie pracowników i rynków pracy w przepisach Unii Europejskiej mówią między innymi przepisy art.125-130 TWE stanowiące rozdział zatytułowany „Zatrudnienie” jak również artykuły 136-145 TWE.
Postanowienia art.136-145 TWE zawierają wiele niedookreślonych deklaracji, jednak stanowią one podstawę do prawotwórczej aktywności organów wspólnotowych w następujących dziedzinach: ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, informowanie i porozumiewanie się z pracownikami, integrowanie osób wyłączonych z rynku pracy - zwłaszcza pozostających bez pracy przez długi okres.
Rada może nałożyć na państwa członkowskie, na mocy przyjętych dyrektyw, minimalne wymagania w powyższym zakresie. Jednocześnie państwa członkowskie mają prawa utrzymywać i wprowadzać w powyższym zakresie bardziej restryktywne środki ochronne.
Do najważniejszych w tym zakresie dyrektyw należą:
-dyrektywa 75/129 oraz nowelizująca ją dyrektywa Rady 92/56 dotycząca zwolnień zbiorowych; -dyrektywa 77/187 w sprawie dostosowania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących ochrony praw pracowników w przypadku transferu przedsiębiorstw lub ich części;
-dyrektywa 80/1107 dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych;
-dyrektywa 89/391 o wprowadzenie środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy;
-dyrektywa 89/654 w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;
-dyrektywa 91/533 w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy;
-dyrektywa 94/33 dotycząca ochrony młodocianych w pracy. Wybrałam zagadnienia:
Swobodny przepływ pracowników
Ochrona kobiet w pracy
Zwolnienia zbiorowe Ochrona młodocianych w pracy
Zakaz dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć.
Przepisy ART. 125 - 130 TWE dotyczą zadań polegających na koordynowaniu strategii zatrudnienia w skali Wspólnoty oraz utrzymywaniu wysokiego poziomu zatrudnienia. Jest to dowodem, iż Wspólnota przywiązuje dużą wagę do problematyki zatrudnienia niż jest rzeczywistym źródłem rozwiązań mających polepszyć sytuację na europejskim rynku pracy.

(…)

… zachodnioeuropejskim zauważa się, że dyrektywa różni się znacznie od norm Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących ochrony pracy młodocianych, które stanowiły dotychczas punkt odniesienia dla ustawodawstw krajowych. Dyrektywa wymaga zatem zabiegów dostosowawczych także w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wśród postulowanych zmian w prawie polskim należy wymienić m.in. konieczność określenia pory nocnej…
…, kulturalnym, sportowym lub reklamowym, po uzyskaniu wcześniejszej zgody odpowiednich władz państw członkowskich Unii Europejskiej (art.5 ust. 3 i 4). Wykonywane przez dzieci zajęcia nie mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu, jak również kolidować z obowiązkami szkolnymi (art.5 ust.2,6). Dzieci, które ukończyły 14 lat, mogą być zatrudnione w ramach programu nauki zawodu opartego na kształceniu…
… przepływu pracowników (art. 39-42 TWE) wraz ze swobodą zakładania przedsiębiorstw (art.43-48TWE) i niektórymi aspektami swobody świadczenia usług (art.50 ust.3 TWE) służą urzeczywistnieniu swobodnego przepływu osób.
Art. 22 TWE przyznaje niedziałającemu na polu gospodarczym obywatelowi Unii prawo pobytu w innym państwie członkowskim. Prawo to przysługuje jednak z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających…
… od uregulowań obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, uprawniona pracownica może skorzystać z urlopu macierzyńskiego w okresie poprzedzającym lub następującym po urodzeniu dziecka. Pracownicy przysługuje uprawnienie do urlopu macierzyńskiego wówczas, gdy wystąpi ze stosownym wnioskiem. W ust. 2 art. 8 dyrektywy nr 85 w ramach urlopu macierzyńskiego wyróżniono odrębną kategorię „przymusowy…
… dla zdrowia fizycznego i psychicznego pracownicy.
Instytucje wspólnotowe: Komisja, wspomagana przez Doradczy Komitet Bezpieczeństwa, Higieny Pracy oraz Ochrony Zdrowia opracowuje - po uprzedniej konsultacji z władzami państw członkowskich Unii Europejskiej - wytyczne zawierające listę zagrożeń o charakterze chemicznym, fizycznym i biologicznym dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownic w ciąży, pracownic…
… lub warunki jej wykonywania stanowią zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub higieny pracownic objętych ochroną albo mogą oddziaływać na stan ciąży lub proces karmienia piersią, obowiązkiem pracodawcy jest przystosowanie w okresie objętym ochroną warunków pracy lub czasu pracy do potrzeb wynikających z ochrony zdrowia pracownicy. Czasowa adaptacja warunków pracy lub czasu pracy musi umożliwiać uniknięcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz