Ochrona powietrza - notatki z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 5691
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona powietrza - notatki z wykładów - strona 1 Ochrona powietrza - notatki z wykładów - strona 2 Ochrona powietrza - notatki z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

skład czystego powietrza, emisja, imisja, wyrzut, naturalne źródła zanieczyszczeń, ich rodzaje, podział ze względu na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, cechy zanieczyszczeń antropogenicznych itd. Opisuje atmosferę i wszystkie jej warstwy, zanieczyszczenia mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, gazy i metale ciężkie występujące w powietrzu oraz ich wpływ na środowisko, metody określania stężeń zanieczyszczeń w atmosferze, depozycja, czynniki wpływające na opracowanie wytycznych jakości powietrza i kierunki działań mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, kryteria stosowane do określenia zagrożeń, parametry oceny jakości powietrza itp.

Wyklad1
Powietrze - jedno z komponentów środowiska które łączy się z pozostałymi elementami: powierzchnią wody, gleby roślinnością. Wobec tego każde z wyemitowanych do powietrza zanieczyszczeń oddziałuje po jakimś czasie na wszystkie elementy środowiska. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - zawarte w powietrzu substancje stałe, ciekłe i gazowe nie tworzące naturalnego składu fizyczno - chemicznego tego środowiska. Są to zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego lub naturalne. Zanieczyszczenia te występują w ilościach nadmiernych zagrażają zdrowiu człowieka, szkodliwe dla roślin, zwierząt, niekorzystne dla środowiska i elementy środowiska przyrodniczego. Czynniki wpływające na zwiększający się ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska:
wzrost ludności wzrost gospodarczy gwałtowny wzrost zużycia energii (ponad 2-krotny)
zużycie nawozów sztucznych (szczególnie produkcja)
produkcja samochodów
urbanizacja
rozwój komunikacji
rozwój przemysłu
Skład czystego powietrza :
Azot 78,08%
Tlen 20,95%
Argon 0,934%
CO2 0,034%
Gazy szlachetne He, Ne, Kr,Xe, Ra
Cząstki pochodzenia fotochemicznego H2, O2, O3
Cząstki pochodzenia biogenicznego N2O, NH3, CH3
Naturalne izotopy promieniotwórcze
Para wodna od 0,1 do 5% obj
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom - zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do środowiska substancji lub energii.
Ochrona powietrza - polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości w szczególności przez: utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnej lub co najmniej na tych poziomach
zmniejszenie poziomu substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnej gdy nie są one dotrzymywane.
Emisja - przedostawanie się zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych lub w formie gazowej ewentualnie ciekłej do powietrza atmosferycznego.
Imisja - wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza w pobliżu gruntu, dotyczy warstw przyziemnych.
Wyrzut - emisja pochodząca z kominów lub kanałów odprowadzających powietrze.
Naturalne źródła zanieczyszczeń pyły i gazy z erupcji wulkanicznej
aerozole i gazy emitowane z powierzchni mórz i oceanów
popioły pochodzenia roślinnego (pożary lasów i stepów)
aerozole powstałe w wyniku reakcji chemicznych z procesów rozkładu materii organicznej
gazy powstające na skutek wyładowań atmosferycznych i spalania się meteorytów cząstki roślinne (zarodniki, pyłki, grzyby) i organizmy żywe (bakterie, wirusy, pierwotniaki)
Rodzaje źródeł antropogenicznych :
przemysł (hutnictwo, górnictwo, chemiczny, budowlany, cementowy)- związki siarki, azotu, pyły, tlenek węgla, CO2, metale ciężkie


(…)

… , fotosyntezę , oddychanie , transpirację , ozon wnika do roślin poprzez aparaty szparkowe . Stwierdzono szkodliwy wpływ na następujące gatunki roślin: lucerna soja ziemniaki , szpinak , winorośl , bawełna , kukurydza , arbuzy , pomidory , tytoń , pszenica , fasola.
Program monitorowania EPEM . W ramach tego monitoringu bada się stężenia ozonu CO , CO2 , SO2 itp. . największą wartość ozonu zaobserwowano…
… organiczne (POTs) , WWA , diokryny , PCB
Powodują podrażnienie oczu i drug oddechowych zmiany na skórze a dioksyny wywołują działanie mutogenne , teratogenne Dioksyny pochodzą wyłącznie ze źródeł antropogenicznych np. ze spalania odpadów
*fluor
Ma barwę zieloną , przenikliwą woń oraz bardzo dużą aktywność chemiczną . Powstaje w hutach aluminium , podczas produkcji nawozów fosforowych i zakładów chem . Niekorzystnie wpływają na rośliny , zwierzęta oraz ludzi , mają zdolność do odkładania się w organizmie i mogą powodować chorobę zwaną fluorozą .
*Metale ciężkie
Źródła emisji metali ciężkich spalanie , nawożenie gleb nawozami mineralnymi ,osadami ściekowymi , stosowanie środków ochrony roślin , odcieki ze składowisk , dym tytoniowy (ołów arsyn) , przemysł np. metalurgiczny , wydobywczy , energetyka i sektor…

-stratosfera
-troposfera
Poza termosfera - korona ziemska
Funkcje atmosfery:
stanowi role plaszcza chroniącego na ziemi przed kosmosem
źródło tlenu, azotu, dwutlenku wegla, energii świetlnej
ogniwo w cyklu hydrologicznym
nośnik szkodliwych zanieczyszczen <aerozole,pyły>
zatrzymuje UV
sklada się z wielu warstw TROPOSFERA
wys. Ok. 8 km nad biegunem i 16 nad rownikiem
spadek temp wraz z wys
spada również gęstość powietrza
homogeniczna (skład chem)-> turbulencja mas powietrza zawiera prawie cala wode w atm
przechodzi w izotermiczna jednorodna warstwe - tropopauze
do 2 km tropopauza
STRATOSFERA
ozonosfera od 25-50 km nad ziemia
wzrost temperatury
λ<300nm dł. Promieni szkodliwych
wartość ozonu wykrywalna 0,02 mg/m3; szkodliwy ≥0,02
zawartość ozonu w atm <300,350> Du Du - jednostka Dubsona , odpowiada zawartości pow…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz