ochrona powietrza - na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4697
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona powietrza - na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca Ziemię, pełniąca rolę płaszcza ochronnego przed wpływem zewnętrznym kosmosu (prom. Krótkofalowe, korpuskularne). Grubość atmosfery 100-150km, cała masa atm. ziemskiej jest zgromadzona w warstwie powietrza o grubości 150km. Ta masa powietrza wytwarza ciśnienie, które średnio wynosi 1013 hPa = 1 atm. Skład chemiczny naturalny: N 78%, O 21 %, Ar ~1%, CO2 - 0,033%, CH4 - 1,6*10-4%, NOx od 10-10 do 10-6% oraz para wodna w zmiennym składzie (waha się od 0,1-5% ze względu na warunki klimatyczne. O zanieczyszczeniach mówimy wtedy, gdy stężenia przekraczają normatywną wartość. Prawie cała ilość pary wodnej to chmury w dolnych warstwach troposfery. W powietrzu występują także śladowe ilości gazów szlachetnych (Xe, Ne, He), związków poch. fotochemicznego (reakcji zachodzących pod wpływem Słońca: H2, H2O2, O3, związków poch. biogenicznego (N2O, NH3, CH4), naturalnych izotopów promieniotwórczych (T, C14). Substancje emitowane do powietrza naturalnie: pyły i gazy z erupcji wulkanicznych, aerozole i gazy z mórz i oceanów, popioły pochodzenia roślinnego z pożarów, aerozole z reakcji chemicznych z rozkładu materii org., organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki i grzyby), cząstki roślinne (zarodniki i pyły kwiatowe), gazy z wyładowań atmosferycznych i spalania się meteorytów. Podział atm ze względu na skład:
Homosfera - do wys. 90 km, materia o jednorodnym składzie, za wyjątkiem pary wodnej.
Heterosfera - zawiera <0,01% całkowitej masy atmosfery, stanowi filtr dla wysokoenergetycznego promieniowania słonecznego, które mogłoby całkowicie zjonizować powietrze i zniszczyć życie na ziemi). Stanowi rezerwę utleniaczy dla zanieczyszczeń przemieszczających się ku górze na wys. 88-200km przeważa N2, na 200-1100km przeważa tlen atomowy O, od 1100-3200 przeważa He, od 3200-9600 H.
Podział atm. ze względu na temp.: Troposfera - tropopauza - stratosfera - strato pauza - mezosfera - menopauza - termosfera - egzosfera - korona ziemska (kres atmosfery).
Troposfera - warstwa atm. przylegająca do pow. Ziemi, nad biegunami sięga 6-8km, nad równikiem do 17km różnica jest spowodowane różną ilości energii słonecznej oraz istnieniem siły odśrodkowej; ze wzrostem wysokości temp. We tropo maleje dolna granica ~+15st C, górna ~-56st C; maleje gęstość powietrza; zawiera prawie całą parę wodną.
Tropopauza - troposfera przechodzi w izotermiczną jednorodną warstwę pośrednią tropopauzę, niska temp. Tej warstwy -56st C powoduje że cała para wodna ulega kondensacji i sublimacji do kryształków lodu; jest to bariera uniemożliwiająca transport wody do wyższych wartw atm.; przechodzi w stratosferę.
Stratosfera - sięga do wys 50km nad pow. Ziemi, dolna jest prawie izotermiczna, od wys. 25km (dolna warstwa ozonosfery) następuje stały wzrost temp. Powietrza jako rezultat absorpcji (pochłaniania) promieniowania UV przez cząsteczki ozonu; przechodzi w statopauzę o grubości 2km a potem w mezosfera.

(…)

…%, niemetalowe LZO 45% i CO2 25%.; produkcja rolna źródło rozproszonej ilości NH3 (95% emisji), CH4 45%, N2) 50% co wpływa na zmiany pH środowiska, eutrofizację systemów i ocieplenie klimatu; ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej źródło emisji znacznej ilości gazów cieplarnianych i zakwaszających środowisko WWW, dioksyn i furanów. Najgroźniejsze subst. Z uwagi na niekorzystne…
… rosło. Protokół z Kioto 16 II 2005 - uzupełnienie ramowej konwencji narodów zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu z 1998, kraje które zdecydowały się go podpisać muszą ograniczyć Emisję o 5,2% gazów CO2, CH4, NOx, HFC, PFC. W przypadku niedoboru bądź nadmiaru emisji gazów dopuszcza się wymianę handlową czyli handel emisjami, ktoś kto emituje za mało może zarobić odsprzedając limit…
… w płomieniu. LZO - lotne związki organiczne, związki organiczne, mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01kPa, bądź posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania. LZO to węglowodory, tlenmowe związki organiczne, halogenowe związki organiczne. Do LZO zalicza się też metan. Emisja z wielu źródeł, głównie przez transport i procesy przemysłowe. Dioksyny - grupa chloro organicznych, aromatycznych związków chemicznych, których cząsteczki wykazują wyjątkowo dużą stabilność termiczną i chemiczną na utlenianie oraz procesy degradacji biologicznej. Cząsteczka dioksyny składa się z 2 pierścieni benzenowych połączonych mostkami tlenowymi. Furany - j.w tylko że jeden mostek. Ograniczanie emisji dioksan i furanów - procesy chemiczne i procesy termiczne. Przekształcanie…
… kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych. Dziura ozonowa - zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, występujące głównie…
… substancjami i nie rozpadają się w troposferze, mogą więc pozostawać w atmosferze w stanie niezmienionym ponad 100 lat. Po przejściu do ozonosfery freony rozkładają się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego na pierwiastki: węgiel, fluor i chlor. Wprawdzie węgiel spala się, atomy fluoru łączą się ze sobą, ale chlor jest katalizatorem rozkładu ozonu w zwykły tlen dwuatomowy. Po raz pierwszy dziurę ozonową…
… działanie: SO2, NOx, węglowodory i ich pochodne (alkohole, aldehydy, ketony), chlorowcopochodne organiczne CxHyClz,COx, pyły (np. pył zawieszony), aerozole atmosferyczne, metale ciężkie zawarte w pyłach, O3 i nadtlenki.
Głównym źródłem emisji SO2 w Polsce jest produkcja energii elektrycznej 50% emisji bilansowej, uwzględniając energetykę przemysłową i systemy zaopatrzenia w ciepło sektora komunalno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz