Ochrona gruntów rolnych i leśnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona gruntów rolnych i leśnych-opracowanie - strona 1 Ochrona gruntów rolnych i leśnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OCHRONA (ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA) GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH Cechy gruntów rolnych: nieprzenaszalność, niepowiększalność, połączenia natury ze stałym oddziaływaniem przez człowieka.
Cel ochrony: ochrona produktywności ziemi (ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)
Ochrona ilościowa (przed przeznaczaniem na cele nierolnicze)
Ochrona jakościowa (przed degradacją i dewastacją)
Ochrona dotyczy następujących gruntów:
1. użytków rolnych
2. pod stawami rybnymi i zbiornikami rybnymi służącymi potrzebom rolnictwa
3. pod budynkami gospodarstw oraz budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu
4. pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio pod produkcję w zakresie działu specjalnego produkcji rolnej.
5. parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, pasów przeciwwietrznych i przeciwerozyjnych
6. ogrodów botanicznych i pracowniczych ogródków działkowych
7. pod urządzeniami np. melioracji wodnych
8. zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa
9. torfowisk i oczek wodnych
10. pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych
Przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze, zasadą jest zgoda w formie decyzji adm.:
1. ministra rozwoju wsi - klasy I-III, obszar powyżej 0,5 ha
2. ministra środowiska (lub osoby upoważnionej) - grunty stanowiące własność Skarbu Państwa 3. marszałka województwa (po uzyskaniu opinii izby rolniczej) - grunty leśne i grunty rolne klas IV-VI jeżeli obszar przekracza 1 ha.
Obowiązek rekultywacji gruntów:
- osoba, która dokonała dewastacji,
- starosta,
- dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
- dyrektor parku narodowego.
Sposób rekultywacji określa starosta, o obowiązku orzeka sąd.
Roszczenia za szkody powstałe w gruntach rolnych:
1. z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku: naprawa niezwłoczna, ograniczenie szkód, naprawa.
2. odpowiedzialność deliktowa
3. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z 435 kc
4. roszczenia o charakterze prewencyjnym (144kc, 222 par. 2 kc, 429kc)
Środki wspierające ekstensyfikację (   zagospodarowywanie nowych ziem, rozszerzanie powierzchni uprawnej w celu podniesienia (zwiększenia) produkcji rolnej) produkcji:
- przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia
- prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi
Środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz