Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3766
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - strona 1 Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - strona 2 Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Całość notatki składa się z 13 stron i może w niej znaleźć opisy następujących zagadnień: rodzaje kredytów, źródła ryzyka kredytowego, przykład zestawienia wybranych wskaźników, sprawozdanie finansowe, partnerzy podmiotu gospodarczego, źródła informacji banku, opisowe i źródłowe materiały do oceny zdolności kredytowej, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych. Notatka odpowiada ponadto na pytania co powinien zawierać wniosek kredytowy i jakie powinien mieć załączniki? co powinna zawierać notatka inspektora kredytowego? W notatce opisane są też poszczególne etapy pracy kredytowej we wstępnej ocenie zdolności kredytowej oraz dostępności kredytu: ocena formalnoprawna podmiotu i jego działalności, wstępna analiza działalności i zamierzeń, analiza sprawozdań i informacji finansowych, analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki rentowności, wskaźniki wiarygodności kredytowej), analiza SWOT. Ostatnim zagadnienim przedstawionym w tejże notatce są zasady dokonywania łącznej oceny zdolności kredytowej podmiotu

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Udzielenie kredytu jest to czasowe udostępnienie przez bank środków płatniczych kredytobiorcy z przyjęciem sprawdzonego wiarygodnego zobowiązania kredytobiorcy do zwrócenia udostępnionej kwoty w określonym terminie wraz z ustalonymi odsetkami.
Wśród kredytów, których kredytobiorcą jest osoba prawna, w tym najczęściej podmiot gospodarczy, można wyodrębnić następujące kryteria:
Wg przeznaczenia:
na działalność bieżącą (kredyt obrotowy);
na cele rozwojowe (kredyt inwestycyjny);
wg czasu kredytowania:
krótkoterminowe - okres spłaty poniżej 1 roku;
Średnioterminowe - okres spłaty od 1 roku do 3 lat;
długoterminowy - okres spłaty powyżej 5 lat;
wg sposobu przekazania środków pieniężnych:
na rachunek kredytobiorcy:
na rachunek bieżący,
na rachunek kredytowy,
na rachunek dostawcy lub innego wierzyciela;
w formie gotówki.
Zanim bank udzieli kredytu bada zdolność kredytową wnioskodawcy. Zdolność kredytowa jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Jej pozytywna ocena jest warunkiem ustawowym udzielenia kredytu. Obok pojęcia zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego mówimy również o istnieniu ryzyka kredytowego banku, który udziela kredytu. Oba te pojęcia określane są głównie przez analizę i ocenę czynników, które decydują o zdolności kredytowej. Jeśli zdolność kredytowa jest bardzo wysoka to ryzyko kredytowe jest niskie. A zatem ryzyko kredytowe jest odwrotnie proporcjonalne do zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Źródłami ryzyka kredytowego - miejscami jego powstawania są:
kredytobiorca - jego umiejętności i rzetelność;
przedmiot kredytowania proponowany przez potencjalnego kredytobiorcę;
otoczenie wielokierunkowo oddziałujące na przyszłą działalność podmiotu gospodarczego;
jakość oceny przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa ubiegającego się o kredyt;
koncentracja portfela kredytowego;
przypadek losowy.
Niektóre banki kwantyfikują ocenę ryzyka kredytowego polegającą na zestawieniu wybranych wskaźników, mierników uznanych za ważne do tych celów (poniższa tabela).


(…)

… rękojmię sprzedaży
7
-
brak zapewnienia zbytu i braku aktywności
10
V
Perspektywy rozwojowe
-
dobra - produkcja ma zbyt i wzrasta
1
-
dobra - stabilizacja produkcji - kredytobiorca poszukuje uatrakcyjnienia oferty
3
-
kredytobiorca wprowadza innowacje ze szczególnym technicznym i rynkowym ryzykiem
5
-
brak efektywnych działań w kierunku restrukturyzacji asortymentu
8
VI Zabezpieczenie kredytu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz