Ocena sprawności działań-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Temat: Ocena sprawności działań
Pojęcie sprawności działania i jej postacie
Kryteria oceny sprawności działań
Rodzaje ocen sprawności działania i stawiane im wymagania
Istota, rodzaje i funkcje kontroli
Proces kontroli
Zarządzanie procesami kontroli
1. Pozytywnie oceniana cecha działania charakteryzuje się jedną lub wieloma walorami praktycznymi. Występuje w trzech znaczeniach:
Uniwersalnym - jako ogólna nazwa każdego z walorów praktycznych działań, która obejmuje przede wszystkim:
- skuteczność,
- ekonomiczność,
- korzystność,
- energiczność,
- dokładność,
- prostotę,
- śmiałość,
- ostrożność,
- czystość.
Podstawowymi postaciami sprawnego działania zapobiegającymi zjawiskom chaotyczności, nieuporządkowania, którego miarą jest entropia są:
- ekonomiczność,
- skuteczność,
- korzystność.
Ekonomiczność - postać działania dotycząca stosunku uzyskanego efektu do nakładu poniesionego do osiągnięcia efektu.
Im większy od jedności jest stosunek nabytku do ubytku tym działanie staje się ekonomiczniejsze.
Działanie ekonomiczne
Działanie obojętne
Działanie nieekonomiczne
Podnoszenie ekonomiczności działania nazywa się ekonomizacją i można tego dokonać:
- maksymalizując efekty dla danego poziomu kosztów,
- minimalizując koszty działania dla danego poziomu wyników (działalność oszczędnościowa).
Skuteczność - określa działanie pod względem zbliżania się do celu działania. Jest skuteczne jeśli osiągnięto cel w pełni lub w jakimś stopniu. Mogą wystąpić:
Nad skuteczne działanie
W pełni skuteczne działanie
Częściowo skuteczne działanie
Nieskuteczne działanie
Przeciw skuteczne działanie
Na skuteczność działania składają się:
- wynik działania,
- cele postawione przed działaniem.
Oceniając skuteczność należy mieć świadomość iż potencjalne odchylenia współczynników skuteczności mogą być spowodowane:
- błędnym ustaleniem celu,
- niską efektywnością działania.
Korzystność - dotyczy uzyskanych w działaniu wyników użytecznych oraz cenności poniesionych kosztów. Wynikami użytecznymi są wszystkie skutki działania oceniane pozytywnie, tak zamierzone jak i niezamierzone. Kosztami zaś wszelkie skutki negatywne zarówno przewidywalne jak i nieprzewidywalne. Miarą wszystkich skutków jest cenność dla przedmiotu działania.


(…)

…. Kryteria oceny sprawności działań:
- przydatność- pozwala określić stopień przydatności procesu i jego dopasowanie do wymagań,
- chłonność - pozwala ocenić właściwości istotne z punktu widzenia kosztów utrzymania procesu,
- gotowość - czy proces jest realizowany w wymaganym przedziale czasowym,
- ekonomiczność - czy realizacja procesu jest racjonalna,
- sterowność - pozwala ocenić sposób zarządzania procesem, jakość obiegu informacji i system łączności,
- elastyczność - wiąże się z kryterium sterowalności, pozwala ocenić podatność na zmiany struktury wewnętrznej procesu,
- odporność - określa stopień podtrzymania podstawowych funkcji procesu w obecności zakłóceń,
- bezpieczeństwo - pozwala ocenić poziom zagrożeń realizacji procesu i funkcję jego ciągłości
Oceniając funkcjonowanie procesu stosuje…
… wykorzystanego na jego wytworzenie bądź liczbę osób zaangażowanych w jej wytworzenie. W zależności od miary wielkości produkcji wyróżnia się:
- wydajność technologiczną - wielkość produkcji wyrazi się w jednostkach naturalnych,
- wydajność ekonomiczną - wielkość produkcji wyrazi się wartościowo.
Jeśli natomiast wielkość produkcji odniesie się do liczby zatrudnienia to mamy wydajność społeczną grupową. Ponadto…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz