Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego-opracowanie - strona 1 Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego-opracowanie - strona 2 Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYDZIAŁ GÓRNICZY WROCŁAW, Projekt z Ekonomiki Organizacji i Zarządzania Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych) za okres 1994 i 1995 Firma spółki : HUTMEN - Spółka Akcyjna
Siedziba : Wrocław
Adres : ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław
tel. (071)61 46 31
1. Historia firmy HUTMEN S.A.
Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych „HUTMEN” powstały na bazie utworzonego w 1918 r. zakładu hutniczego „Schaefer & Schael” wytwarzającego stopy łożyskowe, spoiwa cynkowo-ołowiowe, stopy drukarskie i brązy. Po zniszczeniach wojennych zakład zaczął stawać na nogi i otwierał coraz to nowe wydziały produkcyjne, i tak w latach 1950-1955 powstały: elektroodlewnia, tłocznia, ciągarnia rur, prętów i drutów oraz hala rafinacji miedzi. Wybudowano także odpylnię gazów z pieców szybowych i uruchomiono pierwszą prasę do produkcji wyrobów plastycznych. W 1963 r. przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Zakład Hutniczo-Przetwórczy Metali Nieżelaznych „HUTMEN”. W latach 1968-1972 nastąpił drugi etap największej rozbudowy zakładu. Od 1973-1987 r. trwałą modernizacja zakładu. Uruchomiono ośrodek elektronicznej techniki obliczeniowej, niezbędny do zarządzania firmą. Instalowano nowe urządzenia produkcyjne i pomocnicze w celu rozszerzenia asortymentu i poprawy jakości. Lata 1968-1991 spowodowały spadek zapotrzebowania na wyroby hutnicze. Dla utrzymania poziomu produkcji i jej rozwoju przeprowadzono restrukturyzację zakładu w kierunku produkcji plastycznej. 2 marca 1992 r. HUTMEN S.A. został wpisany do Rejestru Handlowego po dokonaniu w dniu 9 stycznia 1992 r. przez Ministra Przekształceń Własnościowych przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

(…)

… sprzedaży uzależnione są między innymi od zmian warunków pogodowych w poszczególnych porach roku, a co za tym idzie zmianą terminów rozpoczynania i zakończenia sezonów budowlanych i instalatorskich.
6. Uzależnienie HUTMEN S.A. od dostawców i odbiorców
Uzależnienie od dostawców
KGHM Polska Miedź S.A. jest firmą, która dostarcza surowce w ilości przekraczającej 10% wartości sprzedaży HUTMEN S.A. Na dzień 31.sierpnia 1996 r. wartość dostarczonych przez KGHM Polska Miedź S.A. surowców wynosiła 30.7% wartości sprzedaży. Uzależnienie od odbiorców Na dzień dzisiejszy brak jest odbiorców, których obrót z HUTMEN S.A. przekraczałby 10% przychodów ze sprzedaży. Bilans (w tys. złotych)
Wyszczególnienie
31.12.93
31.12.94
31.12.95
31.08.96
Aktywa:
A. Majątek trwały
37 057,2
36 847,4
59 752,7
64 087,0
I. Wartości…
… na które w większości składają się materiały, półprodukty i produkty w toku oraz produkty gotowe. Należności to kolejny czynnik wpływający na majątek obrotowy stanowiący na koniec 95r 17,7%. W roku tym wzrosły należności z tytułu dostaw, robót i usług oraz tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na majątek obrotowy są środki pieniężne stanowiące 0,7% w 94 r i 0,4% w 95 r…
… indywidualne wymagania poszczególnych klientów w zakresie składu chemicznego, prostości, tolerancji docinania i fazowania. Wydział Przeróbki Plastycznej prowadzi produkcję prętów i rur z miedzi i stopów miedzi w następującym asortymencie:
pręty mosiężne kalibrowane i ciągnione,
rury ze stopów miedzi dla przemysłu stoczniowego,
rury miedziane instalacyjne dla budownictwa,
rury miedziane ogólnego przeznaczenia…
… niematerialne i prawne
6,1
21,8
24,6
16,7
II. Rzeczowy majątek trwały
36 616,2
36 472,3
59 242,5
63 472,1
III. Finansowy majątek trwały
208,9
208,8
417,6
570,8
IV. Należności długoterminowe
226,0
144,5
68,0
27,4
B. Majątek obrotowy
32 105,0
50 089,6
59 956,9
54 309,3
I. Zapasy
18 078,6
32 267,0
38 244,7
33 099,7
II. Należności
12 937,8
17 223,1
21 244,2
19 816,3
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz