Ocena projektów inwestycyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena projektów inwestycyjnych - strona 1 Ocena projektów inwestycyjnych - strona 2 Ocena projektów inwestycyjnych - strona 3

Fragment notatki:...Podstawę rachunku opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi wartość przepływów pieniężnych netto (net cash flow - NCF). Odzwierciedlają one różnicę między strumieniem wpływów a strumieniem wydatków zrealizowanych w poszczególnych podokresach (najczęściej latach) okresu objętego rachunkiem. W celu ustalenia wartości przepływów pieniężnych netto konieczne jest porównanie sumy wpływów z sumą wydatków poniesionych w każdym podokresie (roku). Przepływy pieniężne (cash flow) oznaczają albo wpływ pieniądza (cash inflows) albo wypływ pieniądza - wydatek (cash outflows). Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem jest najtrudniejszą częścią analizy projektu inwestycyjnego. Obowiązuje przy tym kilka ogólnych zasad...

...Krzywa MCC składa się z trzech części. Część pierwsza, od punktu a do punktu b, jest równoległa do osi wykresu, co oznacza, że koszt kapitału jest stały i odzwierciedla obecną wielkość kapitału. Odcinek b - c pokazuje wielkość kapitału, jaką firma może dodatkowo pozyskać nie powodując wzrostu kosztów tego kapitału. Jednak po przekroczeniu punktu krytycznego c wyznaczonego wielkością reinwestowanego zysku oraz udziałem zwykłego kapitału w strukturze pasywów, koszt pozyskania dodatkowych jednostek kapitału wzrasta. Podstawą wyboru optymalnego programu rozwoju firmy stanowić mogą krańcowe koszty kapitału. Wyrażają one bowiem graniczną (minimalną) stopę zwrotu wymaganą przez inwestora. Zakładając, że miernik IRR właściwie wyraża efektywność poszczególnych projektów, optymalny program rozwoju przedsiębiorstwa będzie obejmował wszystkie projekty inwestycyjne, których wewnętrzna stopa zwrotu przewyższa koszt finansującego je kapitału...

i. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE ZWIąZANE Z OCENą PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Inwestycja (projekt inwestycyjny) definiowana jest jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu produkowania i odnoszenia korzyści netto w przyszłości.
Okres ekonomicznego życia projektu inwestycyjnego jest to okres, w którym generuje on korzyści netto. Jego długość zależy przede wszystkim od:
trwałości popytu na produkt (związanego z cyklem życia produktu),
trwałości złóż surowców naturalnych i źródeł zaopatrzenia,
tempa postępu technicznego,
cyklu życia branży,
trwałości budynków i budowli.
Okres ekonomicznego życia projektu inwestycyjnego nie może być nigdy dłuższy od okresu życia technicznego lub prawnego. Ogół decyzji inwestycyjnych można podzielić na trzy grupy:
decyzje służące akceptacji lub odrzuceniu konkretnego projektu inwestycyjnego, jest to tzw. bezwzględna ocena opłacalności inwestycji, informująca czy realizacja danego przedsięwzięcia będzie dla firmy opłacalna,
decyzje dotyczące klasyfikacji, stanowiące wyraz tzw. względnej oceny opłacalności, decyzje te podejmuje się wówczas, gdy założony cel można osiągnąć realizując jeden z wielu wzajemnie wykluczających się projektów, i zachodzi potrzeba wyboru najbardziej opłacalnego wariantu inwestycyjnego,
decyzje odnoszące się do programowania, odzwierciedlające wybór najkorzystniejszego programu rozwoju firmy, program ten tworzy się uwzględniając z jednej strony środki będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, z drugiej zaś wszystkie potencjalne kierunki rozwoju i związane z nimi projekty inwestycyjne; decyzje te określają zatem, optymalny z punktu widzenia firmy, zbiór przedsięwzięć inwestycyjnych przyjętych do realizacji. Przedmiotem projektu może być na przykład:
- zakup maszyn produkcyjnych,
- zakup urządzeń technolog

(…)

… jego wydatkowania. Takie podejście uwzględnia fakt, iż na wartość gotówki ma wpływ moment jej uzyskania lub wydatkowania. Stopa dyskontowa k wykorzystywana w metodach dyskontowych jest jednym z najważniejszych elementów analizy projektu. Jest ona jednak bardzo trudna w praktyce do oszacowania. Najogólniej stopa dyskonta to:
średni ważony koszt kapitału użytego do sfinansowania projektu korygowany o stopę ryzyka związanego z projektem, (koszt kapitału + ryzyko), bądź:
stopa inflacji + stopa zysku skorygowane o stopę ryzyka.
WACC - średni ważony koszt kapitału oblicza się jako średnią kosztów pozyskania poszczególnych jego składników, ważoną ich udziałem w całości kapitału.
Ważony koszt kapitału WACC WACC = wdkd+ wkw kw Koszt pozyskania poszczególnych elementów kapitału jest ściśle powiązany ze źródłem…
….
Bardzo ważne jest aby pamiętać, iż do oceny i analizy projektów inwestycyjnych wykorzystuje się trzy rodzaje sprawozdań dotyczących przepływów pieniężnych i w konsekwencji służących do liczenia NCF:
przepływy do projekcji finansowej,
przepływy do liczenia NPV i IRR,
przepływy do liczenia NPV i IRR kapitału zakładowego.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE DO PLANOWANIA FINANSOWEGO
BUDOWA
EKSPLOATACJA
I. Wpływy pieniężne
1…
… ważonego kosztu kapitału nie jest specjalnym problemem, o tyle dokładne obliczenie ryzyka danego projektu jest bardzo trudne a nawet czasami niemożliwe. Co gorsza, nie ma nawet jednej powszechnie akceptowanej miary ryzyka projektu inwestycyjnego.
Najpopularniejsze miary ryzyka to:
miary statystyczne takie jak: wartość oczekiwana, odchylenie standardowe, wariancja, współczynnik zmienności,
miary…
… kapitału
WACC
akcje uprzywilejowane
1 000,00
10,00
10 000,00
0,05
16,00%
0,74%
akcje zwykłe
10 000,00
14,50
145 000,00
0,67
22,60%
15,24%
kredyt
60 000,00
0,28
12,00%
3,35%
215 000,00
19,33%
Krańcowy koszt kapitał MCC - koszt ostatniej złotówki nowego kapitału, który firma pozyskuje; koszt krańcowy rośnie, gdy w danym okresie Firma pozyskuje coraz więcej kapitału.
Ko s z t K a p i t a ł u
w
%
MCC
a b c…
… banku, danych dostępnych z różnych źródeł oraz specjalnie wykonanych w tym celu ekspertyz.
Analiza realności obejmuje głównie trzy rodzaje analiz:
- analizę marketingową,
której celem jest potwierdzenie, że wnioskowane przedsięwzięcie bazuje na właściwym rozeznaniu rynku oraz jego prognozie,
- analizę techniczną,
będącą kompleksowym badaniem przedsięwzięcia z punktu widzenia zakresu rzeczowego (wybór…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz