Ocena pracowników - Mc Gregor

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena pracowników - Mc Gregor - strona 1 Ocena pracowników - Mc Gregor - strona 2 Ocena pracowników - Mc Gregor - strona 3

Fragment notatki:

Ocena pracowników
Ocenianie pracowników polega na wyrażaniu w formie ustnej lub pisemnej osądu o nich lub inaczej mówiąc wartościowaniu ich:
- cech osobowych, - zachowań, - efektów pracy. Można wymienić szereg celów szczegółowych oceniania. Jednym z nich jest klasyfikacja zaproponowana wiele lat temu przez McGregora, który wyróżnił trzy główne ich grupy: 1- administracyjne, tj.: wykorzystywanie wyników oceniania do kształtowania polityki personalnej w zakresie: • przyjęć, • przemieszczeń wewnętrznych, • wynagradzania pracowników;
2 ■ informacyjne, tj. dostarczanie menedżerom danych o tym jak pracują ich podwładni, a pracownikom danych o ich mocnych i słabych stronach;
3 ■ motywacyjne, tj. dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej, która powinna ich motywować do rozwoju osobistego i doskonalenia efektywności ich pracy. Aby system ocen przynosił korzyści, powinien charakteryzować się kilkoma podstawowymi cechami. Są to: 1 ■ cykliczność oceniania, zapewniająca informacje na temat podejmowanych działań pracownika w określonym czasie,
2 ■ demokratyczność (jawność) oceniania rozumiana jako spełnienie następujących warunków:
A- oceniani powinni znać cele, zasady, kryteria i wyniki oceny,
B-powinni mieć prawo przedstawienia zastrzeżeń do oceny,
C-zastrzeżenia te muszą być rozpatrzone i zapisane w arkuszu ocen,
D- musi być przewidziana procedura odwoławcza dająca pracownikowi szansę przedstawienia swoich argumentów oceniającemu, 3■ powszechność oceniania polegająca na objęciu systemem ocen wszystkich pracowników,
4■ kompleksowość oceniania przejawiająca się w dążeniu do pełnego odzwierciedlenia działań i postaw pracownika,
5■ bezpośredniość wyrażająca się w tym, że na ogół oceny dokonuje bezpośredni przełożony, a wiec osoba, która z racji obowiązków służbowych powinna najlepiej znać pracownika i do pewnego stopnia odpowiadać za niego, 6■ sprawiedliwość, czyli ocena stosowana wobec wszystkich według zasady: „tak samo za to samo”,
7■ współuczestnictwo ocenianego w procesie oceniania, 8 ■ systemowość, która oznacza konieczność powiązania wyników oceny z całokształtem polityki personalnej, 9 ■ elastyczność dopuszczająca prawo i możliwość przełożonego do uwzględnienia, obok przyjętych z góry kryteriów, pewnych czynników i okoliczności mogących wpłynąć dodatnio na wynik oceny, usprawiedliwiających ewentualne braki, czy niedociągnięcia. Ocena pracy jest sprawą ważną i delikatną: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz