Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Sprawozdania finansowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Sprawozdania finansowe  - strona 1 Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Sprawozdania finansowe  - strona 2 Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Sprawozdania finansowe  - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści
Wstęp.
Rozdział I
Analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej............1
Przedmiot i zakres analizy finansowej.............................................................1
Metody stosowane w analizie finansowej........................................................4
Rozdział II
Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa...........10
Sprawozdania finansowe i ich analiza wstępna............................................10
Analiza bilansu przedsiębiorstwa.........................................................12
Analiza rachunku zysku i strat.............................................................17
Analiza wskaźnikowa....................................................................................19
Wskaźnik rentowności........................................................................20
Wskaźnik płynności finansowej..........................................................22
Wskaźnik szybkości obrotu.................................................................24
Wskaźnik zadłużenia...........................................................................27
Rozdział III
Analiza finansowa w ocenie zdolności płatniczej przedsiębiorstwa...................30
Przedmiot i metody analizy wypłacalności...................................................30
Ocena symptomów zagrożenia upadłością w oparciu o model E.I. Altmana..................................................................................................32
Zakończenie........................................................................................................35
Bibliografia..........................................................................................................36
Wstęp
Niniejsza praca poświęcona jest problematyce wyboru metod i narzędzi umożliwiających syntetyczną ocenę wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Aktualność tego zagadnienia wynika ze zmian w polskiej rachunkowości i jest skutkiem przeobrażeń życia gospodarczego kraju - wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej, rozszerzenia współpracy gospodarczej z zagranicą, powstania spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Od przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej oczekuje się przede wszystkim zaistnienia na rynku, sprostania konkurencji i dynamicznej działalności, która się opłaca. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest więc nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnych decyzji, często obarczonym dużym ryzykiem. Jednym z narzędzi ułatwiającym podejmowanie trafnych decyzji oraz zminimalizowanie ryzyka może być analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Pełna analiza finansowa jest jednak przedsięwzięciem dość pracochłonnym i wymaga stosowania znacznej liczby wskaźników, a także danych wykraczających poza obowiązkową sprawozdawczość finansową. Dlatego w teorii i praktyce spotyka się różne koncepcje zawężonej analizy finansowej.

(…)

… potrzebnych środków pieniężnych.
= Wskaźniki zadłużenia.
Wskaźniki zadłużenia charakteryzują stopień zasilania jednostki kapitałami obcymi oraz informują o możliwościach obsługi tego kapitału. Określają poziom zadłużenia jednostki, który można badać za pomocą wskaźników:
wskaźnika ogólnego zadłużenia (stopy zadłużenia),
wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych,
wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
wskaźnika pokrycia odsetek,
wskaźnika obsługi zadłużenia. Wskaźnik ogólnego zadłużenia stanowi stosunek ogółu zobowiązań do całości jego majątku. Określa on udział zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku jednostki. Sytuacja jednostki jest korzystniejsza im niższy jest poziom tego wskaźnika, ponieważ mniejszy jest udział kapitału obcego w finansowaniu działalności jednostki. Zbyt wysoki poziom…
… wypracowane przez system bankowy i są ukierunkowane na uwzględnienie czynnika czasu w operacjach pieniężnych. Do podstawowych metod operacji pieniężnych należą rachunki:
odsetkowe,
procentu składanego,
dyskontowe.
Rachunek odsetkowy jest stosowany przy obliczaniu kosztu wykorzystania obcego kapitału w krótkich okresach, nie przekraczających jednego roku. Odsetki obliczane są według wzoru:
K
100
gdzie:
K…
… lat okresu obliczeniowego
Wyrażenie (1+r)t jest nazywane procentem składanym. Jego wartość w okresie początkowym wynosi 1 i wzrasta wraz z długością okresu obliczeniowego i wysokością stopy procentowej. Operacje gospodarcze realizowane w przedsiębiorstwie przynoszą często skutki finansowe dopiero po kilku latach. Stąd niejednokrotnie zachodzi potrzeba obliczenia aktualnej wartości przyszłych przychodów…
…. Jest tabelarycznym zestawieniem przychodów, kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, sporządzonym na dany rok obrotowy. Informuje on o stopniu realizacji jednego z głównych celów działalności gospodarczej, a mianowicie o wysokości osiągniętych w okresie sprawozdawczym zysków. Rachunek zysków i strat obejmuje zestawienie przychodów uzyskanych ze sprzedaży dóbr i usług…
… Poznań 1997r., s.37-40
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wyd. Oficyna Wydawnicza „Sami swoi” Poznań 1997r. s. 34
T. Waśniewski, W. Skoczylas, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. WWSB Poznań 1997r., s.34
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wyd. Oficyna Wydawnicza „Sami swoi” Poznań 1997r. s. 41-43
T. Waśniewski, W. Skoczylas, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz