Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń - omówienie - strona 1 Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Małgorzata Janicka
Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Wykład V – Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń
Nałożenie ograniczeń w czasach kryzysu może być korzystne.
Zalecenie MFW:
1. podniesienie stóp procentowych, aby zatrzymać kapitał
2. liberalizacja przepływów kapitałowych
3. „uwolnienie” kursu walutowego
W sytuacji kryzysu:
1. liberalizacja  odpływ kapitału krajowego
2. podniesienie stóp procentowych  kredyty przedsiębiorców stają się droższe i niespłacalne
3. „uwolnienie kursu”  deprecjacja waluty – problem z obsługą zadłużenia zagranicznego
Malezja chciała otrzymać pomoc finansową, ale na innych warunkach:
1. nałożyła ograniczenia na odpływ kapitału
2. ustabilizowała kurs walutowy
3. obniżyła stopy procentowe (mniejszy spadek PKB, mniejszy wzrost bezrobocia w porównaniu z innymi krajami Azji)
Dzięki tym zabiegom kraj wyszedł z kryzysu ponosząc mniejsze straty. O przypadku Malezji niewiele się mówi, ponieważ gdyby
wszystkie kraje postępowały w podobny sposób, MFW nie udzielałoby pożyczek – co w rezultacie oznaczałoby brak zarobków.
Sam moment zniesienia ograniczeń jest punktem wyjściowym. Rynek należy jeszcze dostosować pod względem prawnym itp.
Nie ma ujednoliconej sekwencji znoszenia ograniczeń istniejących wobec przepływów kapitału – jest to odrębna decyzja
każdego kraju.
Pojęcie sekwencji rozpatrujemy w 3 ujęciach:
I. zależności występujące między liberalizacją przepływu kapitału, a poziomem rozwoju gospodarczego i
instytucjonalnego kraju, który tej liberalizacji dokonuje
II. odnosi się do kolejności znoszenia ograniczeń wobec transakcji notowanych na rachunku obrotów bieżących i
obrotów finansowych
III. dotyczy kolejności znoszenia ograniczeń wobec poszczególnych kategorii transakcji notowanych na rachunku
obrotów finansowych
Ad.1)
1. Podejście konwencjonalne, klasyczne  kraj musi najpierw osiągnąć makroekonomiczną stabilizację i określony poziom
rozwoju krajowego systemu finansowego, a dopiero później może liberalizować przepływy kapitału. Musi prowadzić
zdyscyplinowaną politykę pieniężną i fiskalną, powinien wcześniej zliberalizować przepływy towarów i usług, a także
uelastycznić rynek pracy. System finansowy powinien być także dobrze nadzorowany i regulowany.
PUŁAPKA: można czekać na pełną liberalizację. Kraj odsuwa w czasie proces liberalizacji.
2. Podejście alternatywne  liberalizacja przepływów kapitałowych i wiążące się z tym konsekwencje wymuszają
dostosowanie się rynku krajowego do nowych warunków działania. Zwolennicy podejścia uważają, że kraje mają ograniczone
możliwości samodzielnego przeprowadzenia reform, stąd też konieczna jest represja z zewnątrz, która pełni rolę katalizatora
zmian w danym kraju. To bardzo radykalna metoda osiągnięcia pożądanych celów, z którą wiążą się wysokie koszty
dostosowawcze. Podejście to nie jest zalecane krajom rozwijającym się, które mają słabo rozwinięte systemy finansowe.
Przykłady krajów:

Wielka Brytania - powstał eurorynek, który funkcjonuje obok rynku krajowego (mniejsze odczucie szoku)

Australia

Nowa Zelandia (1984 r.) – poniosła koszty
3. Podejście pośrednie  liberalizacja powinna być integralną częścią reform przeprowadzanych
w danym kraju. Bardzo ważna jest synchronizacja polityki gospodarczej, ze stopniowym otwieraniem się na zagraniczne rynki
finansowe.
Przykład kraju:

Polska – nie zastosowaliśmy podejścia konwencjonalnego, ponieważ czekanie z reformami wykluczyłoby naszą
kandydaturę do UE. Liberalizacja przepływów kapitałowych zajęła Polsce 12 lat.
Prof. Małgorzata Janicka
Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej
Wykład V – Ocena efektywności wprowadzenia ograniczeń
Ad.2)
1. liberalizacja przepływu towarów
2. liberalizacja przepływu kapitału
Jest to teoretycznie naturalna sekwencja. Nie jest ona jednak jednoznaczna – sekwencja ta zależy od warunków
zewnętrznych.
Ad.3)
1.
2.
3.
4.
BIZ
kredyty i pożyczki
inwestycje portfelowe
inwestycje krótkoterminowe
„Tygrysy azjatyckie” poszły inną drogą. W pierwszej kolejności dopuścili kredyty i pożyczki, zakazali BIZ (obawa przed
konkurencją dla krajowego przemysłu i krajowych podmiotów + zagraniczni inwestorzy ograniczają konkurencję wewnątrz
kraju, przejmując i zamykając krajowe firmy).
Przypadek Korei: liberalizacja w przepływie kredytów i pożyczek w pierwszej kolejności spowodowała kryzys w tym kraju
(kryzys płynności  kryzys walutowy).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz