Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych - wykład - strona 1 Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych
Konstrukcje nośne obiektów budowlanych powinny być zaprojektowane tak, żeby z odpowiednim stopniem niezawodności mogły się oprzeć działaniom (między in­nymi obciążeniom), które mogą zaistnieć w czasie budowy, eksploatacji i moder­nizacji, zachowując swe parametry użytkowe. Zawodność jest stanem konstrukcji, w którym przestaje ona spełniać wymagania projektowe związane z funkcjonowa­niem. Zawodność jest rozumiana nie tylko jako katastrofa (w formie wyczerpania nośności, utraty stateczności, sztywności), ale obejmuje także sytuacje, gdy prze­stają być spełniane wymogi użytkowe (np. deformacje, drgania). Podstawowym postulatem w projektowaniu jest więc bezpieczeństwo konstrukcji. Jest ono de­terminowane przez dwa zasadnicze parametry: nośność konstrukcji R, rozumianą jako graniczna wytrzymałość lub sztywność ustroju, oraz działające obciążenie 5, których efektem jest wytężenie konstrukcji (powstanie sił wewnętrznych, ugięć, deformacji, drgań). Obecnie przyjętą metodą oceny bezpieczeństwa konstrukcji jest metoda stanów granicznych [9]. W tej metodzie bezpieczeństwo i użytkowa­nie budowli bez zakłóceń sprawdza się, analizując spełnienie w stanie granicznym wytężenia i odkształcenia warunków nośności i sztywności konstrukcji.
Wymóg zachowania sztywności konstrukcji wyraża się jako żądanie zapew­nienia nieprzekroczenia granicznych (dopuszczalnych) przemieszczeń poziomych i pionowych ustroju ygr, w stosunku do tych, które mogą wystąpić pod działaniem obciążeń charakterystycznych (umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem). W celu określenia prognozowanego wytężenia i odkształcenia konstrukcji budowlanych jest niezbędna identyfikacja obciążeń Ą. Należy rozpatrzyć obcią­żenia, które mogą oddziaływać na budowlę nie tylko w trakcie jej użytkowania, ale również podczas montażu, rozbudowy czy remontu. Efekty działań obcią­żeń bada się dla stanu granicznego nośności i wówczas przyjmuje się do analiz (2.1) obciążenie obliczeniowe Sd oraz dla stanu granicznego użytkowania i wtedy w obliczeniach (2.2) uwzględnia się obciążenie charakterystyczne Sk-
W analizie stanów granicznych konstrukcji należy sprawdzić wszystkie możli­we i właściwe sytuacje obliczeniowe oraz obciążenia, wykazując, iż żaden z wła­ściwych stanów granicznych nie jest przekroczony. Potrzebne do wykonania takiej analizy parametry obciążeń charakterystycznych Ski ustala się na podstawie norm obciążeń [86]^-[95] lub np. biorąc pod uwagę wymiary elementów i ciężary ob­jętościowe poszczególnych materiałów bądź według danych producenta.
Zgodnie z założeniami metody stanów granicznych efekty działania losowych obciążeń na budowlę uwzględnia się jako sumę ich iloczynów i odpowiednio wy-kalibrowanych współczynników o ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz