OBWE-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OBWE-opracowanie - strona 1 OBWE-opracowanie - strona 2 OBWE-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1
Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Sporządzony w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 r.
Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między Państwami uczestniczącymi
Państwa uczestniczące,
potwierdzając swe oddanie sprawie pokoju, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz sprawie nieustannego
rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy;
uznając, że to oddanie, które odzwierciedla interesy i pragnienia narodów, nakłada obecnie i w przyszłości
na każde Państwo uczestniczące odpowiedzialność, którą doświadczenia przeszłości zwiększają;
potwierdzając, jako członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych i zgodnie z celami i zasadami
Organizacji Narodów Zjednoczonych, pełne i aktywne poparcie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i
dla zwiększenia jej roli i skuteczności w umacnianiu międzynarodowego pokoju, bezpieczeństwa- i
sprawiedliwości oraz w ułatwianiu rozwiązywania problemów międzynarodowych, jak również w rozwijaniu
przyjaznych stosunków i współpracy między państwami;
wyrażając wspólne przywiązanie do przedstawionych niżej zasad, które są zgodne z Kart Narodów
Zjednoczonych, jak również wspólną wolę postępowania w stosowaniu tych zasad zgodnie z celami i
zasadami Karty Narodów Zjednoczonych;
oświadczają, ze są zdecydowane przestrzegać i stosować w praktyce, każde z nich w stosunkach ze
wszystkimi innymi Państwami uczestniczącymi, niezależnie od ich ,systemów politycznych, gospodarczych
lub społecznych, jak również od ich wielkości, położenia geograficznego lub poziomu rozwoju
gospodarczego, następujące zasady, wszystkie o podstawowym znaczeniu, rządzące ich wzajemnymi
stosunkami.
I. Suwerenna równość, poszanowanie praw wynikających z suwerenności
Państwa uczestniczące będą szanować suwerenną równość i indywidualność każdego z nich, jak również
wszystkie prawa składające się na suwerenność i objęte nie, włączając w szczególności prawo każdego
państwa do równości wobec prawa, integralności terytorialnej oraz wolności i niepodległości politycznej.
Będą one również szanować prawo każdego z nich do swobodnego określania i rozwijania swego systemu
politycznego, społecznego, gospodarcze go i kulturalnego, jak również jego prawo do wydawania ustaw i
rozporządzeń. W ramach prawa międzynarodowego wszystkie Państwa uczestniczące mają równe prawa i
obowiązki. Będą one szanować prawo każdego z nich do określania i kształtowania według swojego
uznania jego stosunków z innymi państwami zgodnie z prawem międzynarodowym i w duchu niniejszej
Deklaracji. Uważają one, ze ich granice mogą być modyfikowane zgodnie z prawem międzynarodowym,
środkami pokojowymi oraz w drodze porozumienia. Mają one również prawo do tego, by należeć lub nie
należeć do organizacji międzynarodowych, byé albo nie być stroną dwustronnych lub wielostronnych umów
Viadrina International Law Project
http://www.vilp.de
Ein Projekt des Lehrstuhls für Öffentliches Recht insb. Völkerrecht, Europarecht sowie ausländisches Verfassungsrecht.
Europa-Universität Viadrina,

(…)


poszanowania. Potwierdzają one prawo jednostki do zaznajomienia się z jej prawami i obowiązkami w tej
dziedzinie i postępowania zgodnie z nimi. W dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności Państwa
uczestniczące będą postępować zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i z
Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Będą one również wypełniać obowiązki określone w deklaracjach
i porozumieniach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz