Karta Narodów Zjednoczonych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta Narodów Zjednoczonych - strona 1 Karta Narodów Zjednoczonych - strona 2 Karta Narodów Zjednoczonych - strona 3

Fragment notatki:

1
Karta Narodów Zjednoczonych
Sporządzona w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.
Dz. U. z dnia 6 marca 1947 r. nr 23 poz. 90 z późniejszymi zmianami
My, Ludy Narodów Zjednoczonych, Zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od klęsk wojny, która dwukrotnie w ciągu naszego życia wyrządziła
niewypowiedziane cierpienia ludzkości, i
przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, w dostojeństwo i wartość jego osoby, w
równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz w równość praw narodów wielkich i małych, i
stworzyć warunki, w których będzie mogła panować sprawiedliwość i poszanowanie zobowiązań opartych
na traktatach i innych źródłach prawa międzynarodowego, i
przyczynić się do postępu społecznego i podniesienia stopy życiowej przy większej wolności,
i w tym celu stosować tolerancję i żyć wspólnie w pokoju, jeden z drugim, jak dobrzy sąsiedzi, i
zjednoczyć nasze siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, i
zapewnić, przez pojęcie zasad i ustanowienie metod, że siły zbrojne będą używane tylko we wspólnym
interesie, i
zużytkować urządzenia międzynarodowe dla popierania postępu gospodarczego i społecznego narodów,
postanowiłyśmy zespolić nasze wysiłki dla osiągnięcia tych celów.
Stosownie do tego, nasze odnośne Rządy, za pośrednictwem swych przedstawicieli, zgromadzonych w
mieście San Francisco, którzy okazali swe pełnomocnictwa uznane za dobre i w należytej formie, zgodziły
się przyjąć niniejszą Kartę Narodów Zjednoczonych, i na jej podstawie ustanawiają organizację
międzynarodową, która będzie nosiła nazwę Narodów Zjednoczonych.
Rozdział I.
Cele i zasady.
Artykuł 1.
Narody Zjednoczone dążą do następujących celów:
1. Do utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; w tym celu będą one podejmowały
skuteczne zbiorowe środki dla zapobiegania i usuwania gróźb przeciwko pokojowi i dla uchylania aktów
agresji lub innych zamachów przeciwko pokojowi, oraz osiągały, przy pomocy środków pokojowych i
Viadrina International Law Project
http://www.vilp.de
Ein Projekt des Lehrstuhls für Öffentliches Recht insb. Völkerrecht, Europarecht sowie ausländisches Verfassungsrecht.
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 2002
http://voelkerrecht.euv-frankfurt-o.de
2
zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, załatwianie lub rozstrzyganie sporów
międzynarodowych albo sytuacyj, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia pokoju;
2. Do rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady
równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie, oraz do podjęcia innych stosownych środków dla
utrwalenia pokoju powszechnego;
3. Do osiągnięcia międzynarodowej współpracy przy rozwiązywaniu zagadnień międzynarodowych o
charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu i
zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód dla wszystkich bez różnicy rasy, płci,
języka lub religii; i
4. Do stania się ośrodkiem, uzgadniającym działalność narodów, zmierzającą do

(…)

… ratyfikacyjne powinny być złożone na przechowanie rządowi Stanów Zjednoczonych
Ameryki, który będzie zawiadamiał o każdym złożeniu wszystkie państwa podpisujące oraz Sekretarza
Generalnego Organizacji po jego zamianowaniu.
3. Karta niniejsza uprawomocni się po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez Republikę Chińską,
Francję, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej
….
Artykuł 23.
1. Rada Bezpieczeństwa będzie się składała z piętnastu członków Narodów Zjednoczonych. Republika
Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Królestwo Zjednoczone W. Brytanii i
Irlandii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki będą stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Ogólne
Zgromadzenie wybierać będzie dziesięciu innych członków Narodów Zjednoczonych w charakterze…
… Narodów Zjednoczonych będą państwa, które wzięły udział w Konferencji Narodów
Zjednoczonych w San Francisco mającej za przedmiot Organizację Międzynarodową albo które podpisały
poprzednio Deklarację Narodów Zjednoczonych z dnia 1 stycznia 1942 roku, a potem podpisały niniejszą
Kartę i ratyfikowały ją zgodnie z jej artykułem 110.
Artykuł 4.
1. Przyjęcie w poczet członków Narodów Zjednoczonych…
… ustanawia się: Ogólne Zgromadzenie, Radę
Bezpieczeństwa, Radę Gospodarczą i Społeczną, Radę Powierniczą, Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości oraz Sekretariat.
2. Można będzie tworzyć, w ramach niniejszej Karty, takie organa pomocnicze, których istnienie mogłoby
się okazać niezbędnym.
Artykuł 8.
Narody Zjednoczone nie będą stosowały żadnych ograniczeń przy dopuszczaniu mężczyzn i kobiet na
stopie…
… procedurę załatwienia
danego sporu.
3. Udzielając zaleceń na podstawie niniejszego artykułu, Rada Bezpieczeństwa powinna również brać pod
uwagę, że spory natury prawnej powinny z reguły być przekazywane przez strony do Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości w trybie przewidzianym przez Statut Trybunału.
Artykuł 37.
1. W przypadku gdyby stronom w sporze, należącym do kategorii wymienionej w artykule 33…
… Zgromadzenie oraz, pod nadzorem Ogólnego Zgromadzenia, Radę Gospodarczą i
Społeczną, której w tym celu przysługiwać będą uprawnienia wyszczególnione w Rozdziale X.
Rozdział X.
Rada Gospodarcza i Społeczna.
Skład.
Artykuł 61.
1. Rada Gospodarcza i Społeczna składać się będzie z pięćdziesięciu czterech członków Organizacji
Narodów Zjednoczonych, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.
2. Z zastrzeżeniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz