Lotnictwo cywilne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lotnictwo cywilne-opracowanie - strona 1 Lotnictwo cywilne-opracowanie - strona 2 Lotnictwo cywilne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1
Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym
Wstęp
Zważywszy, że przyszły rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej
mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że
wszelkie jego nadużycie może zagrozić bezpieczeństwu powszechnemu; zważywszy, że pożądane jest
uniknięcie wszelkich nieporozumień i rozwijanie współpracy między narodami i ludami, od której zależy
pokój świata; niżej podpisane Rządy, uzgodniwszy i osiągnąwszy porozumienie w tym celu, by
międzynarodowe lotnictwo cywilne mogło się rozwijać w sposób pewny i prawidłowy, a międzynarodowe
służby transportu lotniczego mogły być ustanawiane na zasadzie jednakowych możliwości dla wszystkich i
prowadzone w sposób właściwy i ekonomiczny zawarły w tym celu niniejszą Konwencję
Część I.
Żegluga powietrzna
Rozdział I
Ogólne zasady i zastosowanie Konwencji
Artykuł 1
Suwerenność
Umawiające się Państwa uznają, że każde Państwo posiada całkowitą i wyłączną suwerenność w
przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium.
Artykuł 2
Terytorium
Dla celów niniejszej Konwencji uważa się, że terytorium Państwa stanowią obszary lądowe i przylegające
do nich wody terytorialne, objęte suwerennością, suzerennością, mandatem lub opieką tego Państwa.
Artykuł 3
Cywilne i państwowe statki powietrzne
a) Niniejsza Konwencja stosuje się wyłącznie do cywilnych statków powietrznych, nie stosuje się zaś do
statków powietrznych państwowych.
Viadrina International Law Project
http://www.vilp.de
Ein Projekt des Lehrstuhls für Öffentliches Recht insb. Völkerrecht, Europarecht sowie ausländisches Verfassungsrecht.
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 2002
http://voelkerrecht.euv-frankfurt-o.de
2
b) Statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej i policyjnej uważa się za statki powietrzne
państwowe.
c) Żaden państwowy statek powietrzny Umawiającego się Państwa nie może przelatywać nad terytorium
innego Państwa ani lądować na nim bez zezwolenia udzielonego w drodze specjalnego porozumienia lub w
inny sposób albo niezgodnie z warunkami takiego zezwolenia.
d) Umawiające się Państwa zobowiązują się, przy ustalaniu przepisów dotyczących swoich państwowych
statków powietrznych, mieć na względzie bezpieczeństwo żeglugi statków powietrznych cywilnych.
Artykuł 4
Nadużycie lotnictwa cywilnego
Każde Umawiające się Państwo zgadza się na nieużywanie lotnictwa cywilnego do jakichkolwiek celów
sprzecznych z celami niniejszej Konwencji.
Rozdział II
Przelot nad terytorium Umawiających się Państw
Artykuł 5
Prawo nieregularnego przelotu
Każde Umawiające się Państwo zgadza się, by wszelkie statki powietrzne innych Umawiających się
Państw, nie używane w regularnej międzynarodowej służbie powietrznej, posiadały prawo wlotu lub przelotu
nad jego terytorium bez lądowania oraz prawo lądowania w celach niehandlowych, bez konieczności
otrzymania uprzedniego zezwolenia, pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej Konwencji i z
zastrzeżeniem prawa

(…)


na skutek odwołania. W każdej innej sprawie decyzje Rady w razie wniesienia odwołania są zawieszone do
czasu rozstrzygnięcia odwołania. Decyzje Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej oraz sądu
rozjemczego są ostateczne i wiążące.
Artykuł 87
Sankcje w stosunku do linii lotniczych
Każde Umawiające się Państwo zobowiązuje się nie zezwalać na eksploatację linii lotniczych
któregokolwiek Umawiającego…
… powietrznej. Określenie takich
stref zakazanych na terytorium Umawiającego się Państwa, jak również wszelkie późniejsze ich zmiany,
powinny być możliwie wcześnie podawane do wiadomości innych Umawiających się Państw oraz
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
Viadrina International Law Project
http://www.vilp.de
Ein Projekt des Lehrstuhls für Öffentliches Recht insb. Völkerrecht, Europarecht sowie…

powyższe powinny być ogłaszane i podawane do wiadomości Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego; zastrzega się przy tym, że opłaty nałożone za korzystanie z portów lotniczych i innych
udogodnień podlegają na wniosek zainteresowanego Umawiającego się Państwa rozpatrzeniu przez Radę,
która sporządza sprawozdanie i czyni zalecenia w tym przedmiocie, w celu ich rozpatrzenia przez
zainteresowane…
… powietrzny używany w międzynarodowej żegludze powietrznej powinien nosić właściwe znaki
przynależności państwowej i rejestracyjne.
Artykuł 21
Zawiadamianie o rejestracji.
Każde Umawiające się Państwo zobowiązuje się do dostarczania na życzenie innego Umawiającego się
Państwa lub Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego informacji dotyczących rejestracji i
własności poszczególnych statków…
… przyjęcia,
odprawy, imigracji, paszportów, ceł i kwarantanny.
Artykuł 14
Zapobieganie szerzeniu się chorób
Każde Umawiające się Państwo zobowiązuje się zastosować skuteczne środki w celu przeciwdziałania
szerzeniu się za pośrednictwem żeglugi powietrznej cholery, tyfusu (epidemicznego), ospy, żółtej febry i
dżumy, jak również wszelkich innych chorób zakaźnych, których określenie w razie potrzeby należy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz