Konwencja Wiedeńska-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja Wiedeńska-opracowanie - strona 1 Konwencja Wiedeńska-opracowanie - strona 2 Konwencja Wiedeńska-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1
Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych
Sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Państwa będące Stronami niniejszej Konwencji,
pomne, że od najdawniejszych czasów ludy wszystkich krajów uznają status przedstawicieli
dyplomatycznych,
świadome celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących suwerennej równości państw,
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju przyjaznych stosunków między
narodami,
przeświadczone, że międzynarodowa konwencja o stosunkach, przywilejach i immunitetach
dyplomatycznych przyczyni się do rozwoju przyjaznych stosunków między państwami bez względu na
różnice ich systemów ustrojowych i społecznych,
rozumiejąc, że celem tych przywilejów i immunitetów nie jest zapewnienie korzyści poszczególnym
osobom, lecz zabezpieczenie skutecznego wykonywania funkcji przez misje dyplomatyczne reprezentujące
ich państwa,
potwierdzając, że normy międzynarodowego prawa zwyczajowego powinny nadal obowiązywać w
sprawach, które nie zostały wyraźnie uregulowane postanowieniami niniejszej Konwencji,
uzgodniły, co następuje:
Artykuł 1
Dla celów niniejszej Konwencji następujące wyrażenia mają niżej określone znaczenie:
a) wyrażenie ,.szef misji" oznacza osobę powołaną przez państwo wysyłające do działania w tym
charakterze;
b) wyrażenie ,.członkowie misji" oznacza szefa misji oraz członków personelu misji;
c) wyrażenie ,członkowie personelu misji" oznacza członków personelu dyplomatycznego, personelu
administracyjnego i technicznego oraz personelu służby misji;
d) wyrażenie "członkowie personelu dyplomatycznego" oznacza członków personelu misji posiadających
stopień dyplomatyczny;
e) wyrażenie ,.przedstawiciel dyplomatyczny" oznacza szefa misji lub członka personelu dyplomatycznego
misji;
ł) wyrażenie ,.członkowie personelu administracyjnego i technicznego" oznacza członków personelu misji
zatrudnionych w administracyjnej i technicznej służbie misji;
Viadrina International Law Project
http://www.vilp.de
Ein Projekt des Lehrstuhls für Öffentliches Recht insb. Völkerrecht, Europarecht sowie ausländisches Verfassungsrecht.
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 2002
http://voelkerrecht.euv-frankfurt-o.de
2
g) wyrażenie .członkowie personelu służby" oznacza członków personelu misji zatrudnionych w służbie
domowej misji;
h) wyrażenie .prywatny służący" oznacza osobę zatrudnioną w służbie domowej członka misji, która nie jest
pracownikiem państwa wysyłającego;
i) wyrażenie .pomieszczenia misji" oznacza budynki lub części budynków i tereny przyległe do nich,
niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem, użytkowane dla celów misji, łącznie z rezydencją szefa misji.
Artykuł 2
Ustanowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami oraz wysyłanie stałych misji
dyplomatycznych następuje za wzajemną zgodą.
Artykuł 3
1. Funkcje misji dyplomatycznej obejmują między innymi:
a) reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym;
b) ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i

(…)

…, bardziej k korzystne niż to,
jakie jest wymagane przez postanowienia niniejszej Konwencji.
Artykuł 48
Dla wszystkich państw będących członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek
organizacji wyspecjalizowanej lub też będących stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości, jak również dla każdego państwa, które zostało zaproszone przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz