Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4298
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej - wykład - strona 1 Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej - wykład - strona 2 Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej - wykład - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT: Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej LITERATURA:
1. W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009
2. St. Piocha, R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008 3. D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1),PWE, Warszawa 2002
4. E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000
5. P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004 6. J. Owen, Zarządzanie. Czego nie uczą w szkołach biznesu, PWE, Warszawa 2003.
7. A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
8. P. F. Drucker, Zawód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Czarnków 2004.
9. G. C. Avery, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009.
UZASADNIENIE ZAJMOWANIA SIĘ EKONOMIĄ MENEDŻERSKĄ
Ostatnie lata to okres, kiedy zarówno na rynkach krajowych jak i na rynku światowym ogromnie nasiliła się konkurencja. W tych warunkach menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami muszą podejmować coraz bardziej złożone decyzje, które przesądzą o tym, czy ich firmy odniosą na rynku sukces, a nawet - czy zdołają przetrwać. Sprawia to, że wydatnie wzrasta znaczenie analizy ekonomicznej jako narzędzia pozwalającego podejmować prawidłowe decyzje.
Potrzeba bycia konkurencyjnym
Konkurencyjność należy do tych kategorii i terminów ekonomicznych, które w ostatnich dekadach cieszą się największym zainteresowaniem i popularnością w naukach ekonomicznych.
Myślę, że można mówić o pewnej modzie na konkurencyjność. Nie chcę absolutnie przez to powiedzieć, iż to zainteresowanie było i jest nieuzasadnione. Wprost przeciwnie.
O konkurencyjności możemy mówić na wszystkich poziomach agregacji. Autora tego wykładu w sposób naturalny interesuje konkurencyjność na poziomie mikro, czyli konkurencyjność przedsiębiorstwa. Cel wykładu:
Przybliżenie najważniejszych problemów decyzyjnych, przed jakimi stają współcześni menedżerowie,
Przedstawienie zasad analizy ekonomicznej pozwalającej podejmować optymalne decyzje przez menedżerów.
Reguły podejmowania decyzji są użyteczne wtedy, kiedy dają się zastosować w praktyce. W rzeczy samej, większość omawianych w trakcie wykładu treści będą to istotne rekomendacje dotyczące konkretnych sytuacji decyzyjnych menedżerów podejmujących decyzję w różnych „środowiskach”, w których funkcjonują ich przedsiębiorstwa.
W trakcie wykładu będziemy często odwoływali się do praktyki podejmowania decyzji menedżerskich w sektorach prywatnym i publicznym.
TEMAT: Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość w teoriach ekonomicznych

(…)

… osiągnąć założony cel. Istnieje wiele metod pozwalających zidentyfikować i bezpośrednio wyłonić najlepszą, czyli optymalną decyzję. Metody te są w różnym stopniu oparte na analizie marginalnej, drzewach decyzyjnych, teorii gier, analizie kosztów i korzyści, programowaniu liniowym i wartości zaktualizowanej.
6. Przeprowadzenie analizy wrażliwości - jak zmieniłaby się optymalna decyzja w przypadku zmiany…
… maksimum przy takiej cenie i zaoferowanej ilości, przy których utarg krańcowy jest równy zeru, lub - równoważnie - przy których cenowa elastyczność popytu jest równa jedności (-1). Warto podkreślić, że ustalenie to potwierdza tezę, iż elastyczność równa jedności występuje w środkowym punkcie liniowej funkcji popytu. Dla wielkości sprzedaży odpowiadającej temu właśnie punktowi utarg krańcowy wynosi…
… na swoje produkty, aby zmaksymalizować wielkość nadwyżki na pokrycie?
Odpowiedź na to pytanie zależy od siły reakcji popytu na zmiany ceny, czyli od cenowej elastyczności popytu. Podwyżka ceny oznacza zwiększenie nadwyżki jednostkowej, P-MC. Wyższa cena powoduje jednak - w mniejszym bądź większym stopniu - także spadek całkowitego wolumenu sprzedaży, Q. Jeżeli sprzedaż stosunkowo słabo reaguje na zmiany ceny…
… to, nazywane zasadą optymalnego narzutu na koszty krańcowe, oznacza, że:
Wielkość stosowanego przez przedsiębiorstwo narzutu (narzutu ponad koszt krańcowy wyrażonego jako procent ceny), będącego podstawą konstrukcji ceny, jest odwrotnie proporcjonalna do cenowej elastyczności popytu na dane dobro czy usługę.
Narzut jest zawsze dodatni. Zwróćmy uwagę, iż przy Ep mamy znak minus, a zatem prawa strona równania…
… ceny dla różnych grup nabywców. Daje to nam większą swobodę w kształtowaniu polityki cenowej, co więcej najczęściej pozwala zwiększyć zyski przedsiębiorstwa.
Aby przedsiębiorstwo mogło z powodzeniem stosować politykę różnicowania cen, muszą być spełnione dwa warunki:
Musi ono być w stanie zidentyfikować poszczególne segmenty rynku, które charakteryzuje różna cenowa elastyczność popytu…
… nadzieję, że w procesie identyfikacji nie zostaną przeoczone potencjalnie korzystne warunki postępowania, a jeżeli już staną się przedmiotem wyboru, nie odrzuci się ich na skutek błędu. Rozpoczynając analizę, nigdy nie znamy wszystkich dostępnych możliwości. Jednakże, wykorzystanie właściwego modelu decyzyjnego powinno pomóc w pełnej ich identyfikacji w trakcie analizy.
W naszych przykładach zadanie…
… decyzje, ale nie mieć możliwości wprowadzenia ich w życie.
Warto wspomnieć jeszcze o trzech innych modelach decyzyjnych:
Model postępowania zadawalającego - przyjmujący, że typowe przedsiębiorstwo dąży raczej do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników swej działalności niż do maksymalizacji funkcji celu.
Model behawioralny - przedsiębiorstwo maksymalizuje całkowitą wielkość sprzedaży, przy założeniu…
… znajduje odbicie w zwiększeniu popytu na wiele dóbr i usług. Podobnie, gdy dochód spada w gospodarce dotkniętej recesją, spada też popyt na wiele dóbr normalnych.
W przypadku małej grupy dóbr wzrost dochodu doprowadza do zmniejszenia wydatków. Dobra te określamy mianem dóbr niższego rzędu. Na przykład, konsument rozporządzający skromnym dochodem może regularnie spożywać duże ilości peklowanej wołowiny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz