Obrót zdematerializowany w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót zdematerializowany w Polsce - strona 1 Obrót zdematerializowany w Polsce - strona 2 Obrót zdematerializowany w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Obrót zdematerializowany w Polsce - przykład : Dom maklerski MBanku (rachunek papierów wartościowych  100 akcji PKN Orlen, rachunek pieniężny - 0) BZ WBK (rachunek papierów wartościowych - pusty, rachunek pieniężny - są pieniądze) Nie da się zamienić akcji można je tylko sprzedać za pośrednictwem domu maklerskiego KDPW - członkiem mogą być: emitenci, firmy inwestycyjne, giełda warszawska, BONDSPOT Dom maklerski ma w KDPW konta depozytowe i rachunki papierów wartościowych Rachunek papierów wartościowych - należy do 1 osoby (w KDPW osoby prawnej) Konta depozytowe - zagregowane rachunki papierów wartościowych Dom maklerski BZWBK jest członkiem KDPW i ma konto depozytowe: Dom maklerski sporządza zlecenie w swoim imieniu, ale na rachunek klienta Ten drugi tak samo Dochodzi do transakcji Dziś zawarta transakcja - rozliczenie do 3 dni roboczych od momentu zawarcia transakcji KDPW wyksięgowuje część akcji w zamian za zaksięgowanie pieniędzy a akcje są zaksięgowywane na koncie 2 domu maklerskiego. KDPW dba o to żeby liczba akcji w depozycie zgadzała się, co do jednej na rachunkach papierów wartościowych. Czasami trzeba mieć materialny dokument świadczący o posiadaniu akcji: Świadectwo depozytowe - potwierdzenie złożenia do depozytu, papierów wartościowych (potwierdzenie legitymizacji) do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych Może być potrzebne, jeśli się chce pojechać na WZA, a tam zarejestrują nas, gdy będziemy mogli udokumentować, jaką liczbę akcji posiadamy
Trzeba poprosić w domu maklerskim o wydanie świadectwa depozytowego, ale na ten czas papiery są blokowane, tam jest wyszczególnione ile akcji posiadamy
Czasami akcjonariusze chcą uczestniczyć w WZA, ale nie chcą mówić ile mają akcji, to wtedy musza poprosić o świadectwo depozytowe na 1 akcję Świadectwo depozytowe przydaje się :
Jeżeli chcemy przenieść papiery z jednego rachunku na drugi rachunek
Prosimy o świadectwo depozytowe, idziemy do drugiego domu maklerskiego i tam pokazujemy to świadectwo
W świetle polskiego prawa istnieje możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej w związku z dokonywaniem czynności dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi w ramach regulacji związanych z pakietem ustaw o rynku kapitałowym. Definicja publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych według ustawy o ofercie publicznej i spółkach publicznych. Zagadnienia do samodzielnego opracowania : Obrót pierwotny - proponowanie przez emitenta bądź subemitenta usługowego nabycia emitowanych w serii papierów wartościowych nowej emisji lub nabywanie tych papierów.

(…)

… dematerializacji. KDPW prowadzi rejestrację papierów wartościowych oraz zajmuje się rozrachunkiem transakcji na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym (m.in. na GPW, BondSpot, NewConnect, Catalyst. Jej akcjonariuszami są Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych SA oraz NBP. KDPW funkcjonuje w charakterze spółki akcyjnej od listopada 1994 r., natomiast od 1991 r. funkcjonował jako dział Giełdy Papierów…
… do obrotu na rynku regulowanym/wyznaczenia pierwszego dnia notowania na ASO; 
papiery nie były przedmiotem oferty publicznej ale będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym/wprowadzenia do ASO - rejestracja pod warunkiem dostarczenia uchwały o dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym/wprowadzeniu na ASO podjętej przez spółkę prowadzącą rynek; 
papiery…
… będą papiery wartościowe, będące przedmiotem tego wniosku. 
Rachunek papierów wartościowych Rachunkami papierów wartościowych są rachunki, na których zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe, prowadzone wyłącznie przez:
domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz