Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie prawa - Vacatio legis - strona 1 Obowiązywanie prawa - Vacatio legis - strona 2 Obowiązywanie prawa - Vacatio legis - strona 3

Fragment notatki:

Wronkowska. Notatka składa się z 5 stron.
ROZDZIAŁ V - Obowiązywanie prawa Norma obowiązuje w jakimś systemie prawnym, jest elementem tego systemu, jeżeli została wprowadzona do systemu zgodnie z przyjętymi w nim regułami i nie została zgodnie z tymi regułami z tego systemu wyeliminowana.
Początek obowiązywania normy:
- w przypadku gdy norma kształtowała się zwyczajowo - chwila jej uznania przez kompetentny organ państwa
- w przypadku stanowienia - chwila dokonania ostatniej spośród wszystkich czynności konwencjonalnych (zazwyczaj: czynność urzędowego ogłoszenia danego aktu normatywnego lub czynność ustanowienia danego aktu normatywnego) Wejście w życie normy - normy prawne (przepisy, akty normatywne) wchodzą w życie w określonym momencie, co oznacza, że od tego momentu mają one być realizowane lub stosowane przez wszystkich, których dotyczą.
Termin wejścia normy w życie wyznacza podmiot, który jest upoważniony do ustanowienia danej normy, a więc twórca tej normy. Rozstrzygnięcie to znajduje wyraz w przepisie końcowym danego aktu normatywnego.
Termin wejścia aktu normatywnego w życie można wyznaczyć jedynie:
- na dzień ogłoszenia tego aktu (jeżeli ogłoszenie jest ostatnią czynnością w procesie tworzenia danego aktu warunkującą jego wejście do systemu prawa) albo na dzień jego ustanowienia (jeżeli ogłoszenie aktu nie jest warunkiem wejścia tego aktu do systemu prawa)  w stanach nadzwyczajnych (np. klęska żywiołowa)
- na jakiś dzień późniejszy niż dzień jego ogłoszenia Vacatio legis (spoczywanie ustawy, wakacje ustawy) - okres od momentu ustanowienia albo ogłoszenia danych norm (tzn. od momentu gdy stały się one elementem systemu prawa) do ich wejścia w życie); zazwyczaj minimalna vacatio legis wynosi 14 dni (w typowych przypadkach); ustalenie jej długości pozostawia się podmiotowi upoważnionemu do ustanowienia danego aktu, jednak jego decyzje nie mogą być arbitralne (odstąpienie od 14-dniowej vacatio legis musi znajdować usprawiedliwienie w jakichś szczególnie doniosłych okolicznościach)
Obowiązująca w systemie prawa norma może być z niego wyeliminowana albo zastąpiona normą o innej treści tylko przez podmiot do tego upoważniony i w formie, w jakiej została ustanowiona (np. ustawę można zmienić albo zastąpić tylko inną ustawą)
Eliminowanie aktów normatywnych z systemu Norma obowiązuje tak długo, dopóki nie zostanie z tego systemu wyeliminowana (dopóki nie utraci mocy obowiązującej. Uchylanie (derogacja, łac. derogatio) - czynność konwencjonalna dokonywana przez upoważniony do tego podmiot i w wyznaczonej procedurze, mocą której norma (przepis prawny, akt normatywny) zostaje pozbawiona mocy obowiązującej przez jej wyeliminowanie z systemu.


(…)

… rzeczy czy zachowaniami, które zaistniały, zanim ta norma weszła w życie.]
Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz; zasada adresowana do prawodawcy, zakazująca mu nadawania normom mocy wstecznej.
Aspekty obowiązywania prawa:
- czasowy (temporalny)
- terytorialny - normy prawne są wiążące jedynie na określonym terytorium
- personalny - normy są wiążące jedynie dla określonych osób, bo jedynie…
… (państwa złożone z państw składowych, np. stanów, kantonów, krajów) - występowanie dwóch systemów prawnych:
- prawo ogólnopaństwowe - wiążące na całym terytorium państwa
- prawo poszczególnych części składowych państwa (kantonów, stanów, krajów) - tworzone autonomicznie przez organy owych państw składowych
Zasada - normy danego systemu są wiążące dla wszystkich osób, które znajdują się na terytorium…
… państwa to wydzielona granicami państwa przestrzeń: lądowa, morska i powietrzna, w granicach której państwo wykonuje władzę w sposób wyłączny i pełny co do osób, rzeczy i zdarzeń
Terytorium lądowe:
- powierzchnia ziemi
- wnętrze ziemi (tak daleko, jak pozwalają na to techniczne możliwości eksploatacji)
- wody śródlądowe (rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne)
- słup powietrza nad jego obszarem lądowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz