Obowiązki psychologa - ustawodawstwo - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki psychologa - ustawodawstwo - omówienie - strona 1 Obowiązki psychologa - ustawodawstwo - omówienie - strona 2 Obowiązki psychologa - ustawodawstwo - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Page 1
Obowiązki psychologa w świetle aktualnego ustawodawstwa
253
The psychologist's responsibilities - legislative issues
Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K.,
Gałecki P.
Medical University of Lodz, Poland, Department of Adult Psychiatry
An act of psychological profession and psychologists' self-governing
council on June 8th 2001 has been in effect since January 1st 2006.
It cannot be forgotten, that the psychologists have not only entitle-
ment but also responsibilities. Among above-mentioned we can num-
ber: duty of patient's agreement obtaining, duty of official secret,
duty of period of special training, duty of information about going out
of psychological profession, duty of professional training and duty of
membership in professional autonomy.
Key words: psychologist, duties, law
Pol. Merk. Lek., 2009, XXVII, 159, 253
Obowiązki psychologa w świetle aktualnego
ustawodawstwa
MONIKA TALAROWSKA, ANTONI FLORKOWSKI, AGATA ORZECHOWSKA, KRZYSZTOF ZBORALSKI,
PIOTR GAŁECKI
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych, kierownik: prof. dr hab. med. A. Florkowski
Obowiązki psychologa w świetle aktualnego ustawodawstwa
Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K.,
Gałecki P.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psycholo-
gów z dnia 8 czerwca 2001 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.
Należy pamiętać, że z faktu tego wynikają dla nas - psychologów
nie tylko uprawnienia, ale także liczne obowiązki. Wśród tych ostat-
nich można wymienić: obowiązek uzyskania zgody klienta, obowią-
zek zachowania tajemnicy, obowiązek odbycia stażu podyplomowe-
go, obowiązek informowania o zaprzestaniu wykonywania zawodu
psychologa, obowiązek doskonalenia zawodowego oraz obowiązek
członkowstwa w samorządzie zawodowym psychologów.
Słowa kluczowe: psychologowie, obowiązki, ustawa
Pol. Merk. Lek., 2009, XXVII, 159, 253
Psychologia naukowa istnieje już 130 lat [12]. Kolejne wła-
dze ustawodawcze prawie przez cały wiek XX regulację za-
gadnień związanych z wykonywaniem zawodu psychologa
pozostawiały jednak na uboczu [7]. Ustawa o zawodzie psy-
chologa i samorządzie zawodowym psychologów [23] (zwa-
na dalej ustawą o zawodzie psychologa) została uchwalona
w dniu 08. 06. 2001 r., a weszła w życie 01. 01. 2006 r. Akt
ten, poza przyznaniem szczególnych uprawnień psycholo-

(…)

… zmianami).
24. Ustawa z dnia 19. 08. 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z
1994 r. Nr 111, poz. 535, z późniejszymi zmianami).
25. Ustawa z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r.,
Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
26. Ustawa z dnia 30. 08. 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r.,
Dz. U. Nr 14, poz. 89).
27. Ustawa z dnia 6. 06. 1997 r…
…-
ta, należy stosować przepisy Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o
ochronie danych osobowych [7, 25].
Także Kodeks Karny [27] (art. 266 par. 1) i Kodeks Postę-
powania Karnego [28] (art. 180) chronią tajemnicę zawodo-
wą. Prawo każdego z nas do zachowania w tajemnicy da-
nych o stanie zdrowia zostało także sformułowane przez Try-
bunał Europejski w art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka i Obywatela oraz w polskiej Ustawie z dnia
29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych [7, 25].
OBOWIĄZEK ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO
Tak jak w przypadku innych zawodów medycznych, tak i w
odniesieniu do psychologów, ustawodawca wprowadził obo-
wiązek odbycia obligatoryjnego stażu podyplomowego. Każ-
dy, kto spełnia warunki określone w art. 8 ust. 1 ustawy o
zawodzie psychologa [23] ma zapewniony dostęp…
…. (red. Brzeziń-
ski J., Toeplitz-Winiewska M.). Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Po-
znań, 2000, 269-283.
6. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. PTP. Warszawa, 1991.
7. Kulesza E.: Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa
europejskiego i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Prawo i
Medycyna, 2000, 5, 2, 7-13.
8. Leoński Z.: Zarys prawa administracyjnego. Lexis Nexis. Warszawa…
… nie jest łatwe (zwłaszcza, że nadal brakuje przepi-
sów wykonawczych wprowadzających niektóre z nich w
życie), jednak muszą być one bezwzględnie realizowane,
przede wszystkim z uwagi na szacunek dla godności osoby
ludzkiej [20].
PIŚMIENNICTWO
1. Boratyńska M., Konieczniak P.: Prawa pacjenta. Wydawnictwo Difin. War-
szawa, 2001, 388-352.
2. Brzezińska A.: Dziecko w badaniach psychologicznych. W: Etyczne dy…
…. Antidotum, 1996, 11-12, 7-14.
12. Pieter J.: Historia psychologii. Wydawn. PWN. Warszawa, 1972.
13. Ponczek D.: Prawa pacjenta w Polsce. Wydawnictwo ADI. Łódź, 2000.
14. Poździoch S.: Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki. Zdrowie i
Zarządzanie. Kraków, 2004.
15. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
stażu podyplomowego psychologów (www.mz.gov.pl) (11. 04. 2008).
16…
… to jest niezbęd-
ne, 4). służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie
funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do prze-
prowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych”.
Wnikanie w intymne, osobiste sprawy pacjenta dopusz-
czalne jest jedynie w takim zakresie, jaki wynika z celów po-
mocy psychologicznej. W sytuacji współpracy ze specjalista…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz