Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty - strona 1

Fragment notatki:

Zakres przedmiotowy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty Art. 2.  1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. 2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. 3.  Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Kryteria uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza Art. 5.  1. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobie, która:
  1)   jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego UE
  2)   posiada:
a)  dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą, lub
b)  dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, wydane przez inne niż RP państwo członkowskie UE
c)  dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, pod warunkiem że dyplom został uznany w RP za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami;
  3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty;
  5)   wykazuje nienaganną postawę etyczną.
2. Lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego UE spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 1, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli:
  1)   przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego UE, że posiada na terenie tego państwa prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które nie zostało zawieszone ani którego nie został pozbawiony, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia albo zawieszenia prawa do wykonywania zawodu;
  2)   złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.


(…)

… wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty i prowadzenia rejestru lekarzy.
Utrata prawa do wykonywania zawodu lekarza
Art. 14. Prawo wykonywania zawodu, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarz traci z mocy prawa w razie:
  1)   utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie nabył równocześnie obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz