Aministracja wolnych zawodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aministracja wolnych zawodów - strona 1 Aministracja wolnych zawodów - strona 2 Aministracja wolnych zawodów - strona 3

Fragment notatki:


ROZDZIAŁ 4 ADM. WOLNYCH ZAWODÓW Zawody wolne odgrywają szczególną rolę w społeczeństwie. WY'11agają wysokich kwalifikacji i praktyki oraz pozostawienia im samodzielności w wykonywaniu.
Z uwagi na ich ważną rolę Państwo ustala zasady i sposoby oraz warunki dopusz­czania do tych zawodów w drodze przepisów ustawowych. Dopuszczenie do wyko­nywania, ograniczenia, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu ma z reguły charakter aktu adm..
Konstytucja RP wart. 65 ust. 1 zapewnia wolność wyboru i wykonywania za­wodu. Dotyczy to również wolnych zawodów.
Istotą wolnych zawodów jest to, że z reguły są one wykonywane nie na pod­stawie stosunku pracy. Niemniej wykonywanie tych zawodów odbywa się także w oparciu o stosunek pracy. Kodeks spółek handlowych z 15.09.2000 r. wprowadził instytucje spółek partnerskich dla wykonywania wolnych określonych zawodów.
Cechą charakterystyczną wolnych zawodów jest także to, że ich wykonywanie jest przedmiotem zainteresowania prawa adm. materialnego, choć nie­kiedy wkracza również ustrojowe prawo adm. publicznej, a także inne gałęzie prawa, np.. prawa cywilnego, pracy, handlowego.
Ratyfikowanie przez Polskę Układu Europejskiego i członkostwa Polski w Unii Europejskiej powoduje konieczność zapewnienia swobody wykonywania wolnych zawodów także cudzoziemcom należącym do państw Wspólnoty Europejskiej.
Rola ich była różna w różnych okresach. Były też ograniczenia w zakresie wy­konywania w okresie przed latami 90-tymi w Polsce. Brak jest jednej regulacji praw­nej regulującej wykonywanie zawodów wolnych. Są liczne unormowania.
Uprawnienie do wykonywania zawodu jest uprawnieniem adm... Uzyskuje się je po spełnieniu warunków ustawowych.
Kompetencje publiczno-prawne dot. tych zawodów wykonują:
a) organy adm. rządowej, np. Główny Geodeta Kraju nadaje funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
b) organy samorządu zawodowego, np. gdy chodzi o lekarzy. Samorząd zawodowy wyręcza władze państwa w wykonywaniu ich funkcji realizując kompetencje wład­cze,
c) organy samorządu zawodowego i organy adm. państwowej, np. gdy cho­dzi o notariuszy.
Lista wolnych zawodów może być różna. Zależy od tradycji prawnych państwa, oczekiwań co do regulacji samych zainteresowanych zawodem, itd. Podział wolnych zawodów: a) zawody prawnicze (adwokaci, radcowie, notariusze, komornicy sądowi),
b) wolne zawody medyczne (lekarze, lekarze weterynarii, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne, psychologowie),
c) wolne zawody techniczne (architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, osoby pełniące funkcje w górnictwie i geologii),
d) inne wolne zawody, jak np. biegli rewidenci. ad a). zawody prawnicze

(…)

…, urbanistyczne, kwalifikowa­ne funkcje w górnictwie, geologii, geodezji i kartografii.
Sprawy wolnych zawodów regulują różne przepisy, np.:
a) Prawo budowlane - ustawa z 7.07.1994 L,
b) ustawa z 15.12.2000 L o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
c) ustawa z 17.05.1989 L Prawo geodezyjne i kartograficzne,
d) ustawa z 4.02.1994 L Prawo geologiczne i górnicze…
… znaczenie.
Ad f). Zawód biegłego rewidenta, doradcy podatkowego i rzecznika patentowego
Zawód biegłego rewidenta zbliżony jest do zawodów prawniczych. Reguluje go ustawa z 13.10.1994 L o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Może być wy­konywany w ramach działalności gospodarczej (w spółkach cywilnych, jawnych, ko­mandytowych i partnerskich), jak i w ramach stosunku pracy. Ustawa określa kwalifi­kacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz