Obowiązki pracownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracownika - strona 1 Obowiązki pracownika - strona 2

Fragment notatki:

Obowiązki pracownika 4.1.W teorii prawa obowiązek to adresowany do osoby lub innego podmiotu nakaz określonego działania lub nakaz powstrzymywania się od pewnego typu zachowań; w taki rozumieniu obowiązki to normatywna wypowiedź ustawodawcy o zakazach i nakazach. Obowiązki kształtowane są przez ustawę, z wyjątkiem obowiązków natury organizacyjno-porządkowych, które mogą być i są co do zasady kształtowane przez samego pracodawcę (ewentualnie ze związkowym udziałem). Ten ostatni rodzaj obowiązków określa sie w regulaminie pracy, ustalonym przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (jeśli taka istnieje w zakładzie pracy). Obowiązki org-prawne, które ustalają organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, mogą być kształtowane również przez układy zbiorowe pracy - art 104 § 2. W praktyce jednak sprawy o których mowa są określane zazwyczaj w regulaminach pracy ze względu na odformalizowany tryb wydawania.
2.W prawie pracy można wyodrębnić 3 kategorie obowiązków pracownika, chociaż sam ustawodawca tak wyraźnie nie stanowi. Chodzi o:
obowiązki podstawowe
obowiązki ogólne
obowiązki szczególne obowiązki podstawowe - dotyczą spraw zasadniczych dla stosunku pracy. Są związane nade wszystko (choć nie tylko) z istotą tego stosunku lub z powszechnie uznaną wartością, jaką jest życie i zdrowie człowieka. Tylko w kilku przypadkach ustawodawca odwołuję sie wprost ( z nazwy) do kategorii obowiązku podstawowego. Takim obowiązkiem jest przede wszystkim przestrzeganie przez pracownika przepisów i zasad bhp (art. 211 KP). Pracownik w szczególności zobowiązany jest znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Ponadto powinien wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować sie do wydanych w tym zakresie wskazówek przełożonych, powinien też poddawać się badaniom lekarski i stosować sie do ich wskazań. Do kategorii obowiązków podstawowych prawodawca odwołuję się także w ustawie z 2008 r. o pracownikach samorządowych. W art. 24 ust.1 stanowi się ,że do podstawowych obowiązków pracownika należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Do takich obowiązków należy w szczególności przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa, wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami. Podobne, a nawet te same obowiązki w innych ustawach, (np. ustawa o służbie cywilnej z 2008 r), nie są objęte mianem obowiązku podstawowego. Świadczy to o braku spójności systemu stosunków pracy w administracji publicznej.


(…)

….
Argumenty przemawiające za ujednoliceniem modelu zatrudnienia w adm. publ. są jednocześnie argumentami przeciwko dotychczasowej, zróżnicowanej regulacji. Takie scalenie trzech modeli byłoby korzystne z punktu widzenia założeń prawidłowej legislacji, a zwłaszcza techniki prawodawczej. Trudno bowiem znaleźć wyraźne przesłanki merytoryczne, a zwłaszcza celowościowe, dla założenia przez ustawodawcę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz